Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Renhållning och snöröjning

Kommunal vinterväghållning/snöröjning

Vid brådskande frågor om snöröjning eller halkbekämpning kontakta

Snörörjningsjouren 0523-66 43 80
Jouren svarar kl 07-21.

Landsbygd

Snöröjningsentreprenörerna bedömer själva utifrån nedan-stående förutsättningar när snöröjning ska påbörjas.

 • Fastighet ska bebos året runt samt att man är folkbokförd i kommunen.

 • Tomtgräns eller gårdsplan ska vara belägen minst 50 meter från närmaste plogade väg. För handikappade och pensionärer gäller inte någon minimigräns.

 • Det åligger vägens huvudman att sätta upp snöstakar samt på utsatta ställen även snöskärmar.

 • Ansvar för person- eller egendomsskada i samband med snöröjning kommer kommunen att  överföra till respektive snöröjare genom kontraktsskrivning.

 • Om vägen är av så dålig beskaffenhet att plogning ej kan ske utan risk för att skada väg, fordon eller plogningsredskap, eller att utrymme för snö på båda sidor saknas på grund av till exempel buskar och träd, har snöröjnings-entreprenören rätt att vägra utföra snöröjning. Likaså gäller om vändmöjlighet saknas.

 • Snöröjning utförs efter att snöfallet har avtagit och snödjupet är minst 10 cm, eller på uppdrag av kommunen. Undantag är långvarigt snöfall och drivbildning eller väderomslag vid tö och frost.

 • Snöröjning utförs vid behov eller normalt endast en gång per dag så att vägen kan trafikeras av personbil, och i fråga om bredd där behov föreligger av lastbil, renhållningsfordon eller skolbuss. Vändplats för skolbuss snöröjes. Snöröjning planeras om möjligt så att väntade transporter kan äga rum. Sjukdomsfall har företräde före annan snöröjning.

 • För fastighet med två utfartsvägar utförs snöröjning på båda vägarna om statsbidrag utgår för dessa eller när ökade kostnader ej uppkommer.

Samhällen

Fordonsparken som upprätthåller vinterväghållningen kallas ut av den som har jour.


Varje samhälles vägnät inventeras, och vinterväghållningens omfattning ritas in på karta. Som komplement görs även en förteckning. 


Turordningen vid vinterväghållning ska vara enligt följande: 
  1. Prioriterade vägar och parkeringar
  2. Uppsamlingsvägar
  3. Stickvägar
  4. Gång-/cykelvägar
 

 • Vissa gångvägar inom tätbebyggt område vinterväghålls ej (skyltas).

 • Gångbanor i bostadsområde snöröjs normalt ej (används som snömagasin).

 • Fastighetsägare får själva öppna sina infarter.

 • Fastighetsägare ska markera murar, häckar, brevlådor och dylikt för att underlätta för vinterväghållare och för att undvika skador.

 • Ansvar för person- eller egendomsskada i samband med vinterväghållningens utförande åligger kontrakterad entreprenör.

 • Vägar och vändplatser ska vara fria från fordon och annat som kan hindra entreprenörens framkomst. Vinterväghållare kan vägra röja om det föreligger risk för skada på fordon eller annan egendom.

 • Snöröjning utföres efter att snöfallet har avtagit och snödjupet är cirka 5- 10 cm, eller på uppdrag från kommunen. Vid långvarigt snöfall, drivbildning eller väderomslag tö/frost kan röjning behöva ske oftare.

 • Bortforsling av upplogade snövallar utföres endast om det hindrar fortsatt snöröjning eller är trafikfara.

 • Kommunen svarar för att nödvändig information ges till allmänheten.

 • Sandning/saltning utförs när behov föreligger.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll