Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun redovisar ett positivt resultat + 16 miljoner kronor 2021

I det preliminära bokslutet redovisar Sotenäs kommun ett positivt resultat om +16,0 mnkr vilket är 10,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om +5,5 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på att skatteintäkter och generella statsbidrag blev +21,3 mnkr högre än budgeterat, på grund av den positiva tillväxten i Sverige. Vi fick fler kommuninvånare än budgeterat.


Nämndernas resultat är sammantaget +5,3 mnkr bättre än budgeterat. Sammantaget innebär det att de positiva resultaten fortsätter för Sotenäs, och att kommunen de senaste 14 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva resultat!


Investeringsutgifterna för året uppgår till 35,3 mnkr. Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg:


  • Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand, vilken uppgick till 4,0 mnkr.
  • Flytt av förskola till Smögenskolan uppgick till 3,7 mnkr samt inköp av fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr.
  • Investeringarna i skolfastigheter uppgick till sammanlagt 12,2 mnkr.
  • Omfattande arbete med projektering av det särskilda boendet Hunnebohemmet (bilden) pågår.


”Det positiva resultatet är mycket glädjande samtidigt som kommunens verksamheter har hanterat pandemin på ett fantastiskt bra sätt. Med anledning av det goda resultatet kunde kommunfullmäktige besluta om extra ekonomiska resurser i budget 2022 till både omsorg, skola och teknisk verksamhet" säger kommunalrådet Mats Abrahamsson och fortsätter:


"Därtill har även beslutats om ökade resurser för personal i kommunen avseende friskvård och utbildning. Goda resultat är nödvändigt för att kunna investera för framtiden, såsom att förbättra kommunens äldreboenden och skolor."


Läs mer i vår bokslutskommuniké Pdf, 128.3 kB.


För mer information kontakta:


Maria Strömberg, ekonomichef

Telefon: 0523-66 66 45 63

Mejl: maria.stromberg@sotenas.se


Dela detta innehåll