Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Preliminärt bokslutsresultat bättre än budget

Bild över Hasselösund med havet bakom och framför

Det preliminära bokslutet över förra året visar ett positivt resultat om +28,9 miljoner. Det är 22,6 miljoner bättre än budgeterat.

Att kommunen visar ett positivt resultat är extra glädjande nu, när vi står inför stora investeringar, ett växande välfärdsbehov och, inte minst, en lågkonjunktur.

Största orsaken till den positiva budgetavvikelsen är att skatteintäkter och generella bidrag blev 21,8 mkr bättre än budget. Det här beror framförallt på ökning av löner och av det kommunala skatteunderlaget.

Årets resultat gör att vi kommer att kunna betala en stor del av kommande investeringar utan att låna. Det innebär i sin tur att vi ökar möjligheten att bedriva den verksamhet vi önskar, säger Therese Mancini, kommunalråd.

Investeringar

Av förra årets totala investeringsbudget på 30,2 miljoner har 26 procent använts.

De största investeringarna är förbättringsarbeten i småbåtshamnar, projektering av Hunnebohemmet och att vi förnyat vår maskinpark och vårt ekonomisystem.


Avvikelsen mot budgeten beror främst på att pengar som var avsatta för Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand istället kommer att användas nästa år.

Nämnderna

De allra flesta nämnderna har ett något positivt resultat för året trots många utmaningar.

Omsorgsnämnden avviker mest, -4,5 miljoner från budget. En del av förklaringen är att vissa riktade statliga bidrag, som skulle täcka upp ökade kostnader för äldreomsorgen under sommaren, ska intäktsföras först i år.

Framåtblick

Med tanke på omvärldsläget, med exempelvis inflation, räntehöjningar och höjda energikostnader, är det än viktigare att kommunen håller uppe en bra resultatnivå de kommande åren.


Det gäller att ha en fortsatt kontroll på kostnadsutvecklingen och fortsätta arbetet med effektivisering i verksamheterna via exempelvis digitalisering och nya arbetsmetoder för att möta den största utmaningen framåt, vår kompetensförsörjning.

Vad händer nu?

  • De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
  • Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april efter det kommer den att publiceras i sin helhet.Kontakt:
Maria Strömberg, Ekonomichef
tel. 0523-664563

Dela detta innehåll