Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Politiken satsar 100 miljoner kronor på ombyggnad av Hunnebohemmet

Inför 2021 ser Sotenäs kommuns ekonomi stabil ut. ”Tack vare besparingar och ökade statliga generella bidrag budgeterar vi med ett resultat på + 5,5 miljoner kronor för 2021” säger ekonomichef Ulrika Gellerstedt.

Att göra ett ekonomiskt överskott är viktigt eftersom kommunen de närmaste åren står inför stora investeringar. Den enskilt största investeringsutgiften gäller om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Ett enigt kommunfullmäktige har i december beslutat att satsa 100 miljoner kronor på en om- och utbyggnad av Hunnebohemmet, fördelat över fyra år!

 

Denna investering på 100 miljoner kronor kommer kommunen att kunna självfinansiera tack vare god likviditet, så något lån behöver inte tas. Detta är betydelsefullt eftersom flera av kommunens kommunala bolag har stora investeringar planerade de närmaste åren, till exempel Sotenäsbostäder, som behöver låna pengar för att kunna bygga fler bostäder.

 

Kommunens ekonomi har förstärkts de senaste åren och orsaken till det är flera. Den politiska ledningen beslutade om en besparingsplan 2019, som man har hållit fast vid. Tillsammans med ökade generella statliga bidrag gör det att ekonomin ser bra ut de närmaste två åren, med en ökning av de budgeterade resultatnivåerna.

”Det viktigt att ha god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Problemet är att verksamhetens intäkter samt skatteintäkter och kommunal utjämning ökar i långsammare takt än kostnaderna. Resultatnivåerna måste därför framöver minst uppgå och ligga kvar på 2 procent av skatter och utjämning. Detta leder till en god finansiell handlingsberedskap på kort och lång sikt” säger Ulrika Gellerstedt.

 

För mer information kontakta:

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65