Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Årets resultat för Sotenäs kommun + 18,1 miljoner kronor

Foto: Anna Helgesson

Årets resultat uppgår till +18,1 miljoner kronor vilket är 17,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på +1,0 miljoner kronor.

Utfallet är mycket glädjande och visar på resultat av strukturerat och hårt arbete med att komma i budgetbalans och att samtidigt ha hanterat en pågående pandemi. Nämndernas resultat är därmed fortsatt positiva och för året uppgår överskottet gentemot budget med +16,4 miljoner kronor.


För året minskar skatteintäkterna medan de generella bidragen ökar detta till följd av pandemin. Sammantaget innebär det överskott +9,9 miljoner kronor jämfört med budget.


Kommunen budgeterar med +7,9 miljoner kronor i försäljning av exploateringsmark. För året harockså flera försäljningar genomförts och genererar reavinster på +13,0 miljoner kronor. Utfall för gemensamma poster har påverkat negativt avseende: pensionskostnad samt anläggningsbidrag men kompenseras till viss del genom lägre arbetsgivaravgifter och genomförd momsgenomlysning. Finansnetto är fortsatt positivt tack vare att kommunen inte har några lån.


Sammantaget innebär det att de positiva resultaten fortsätter för Sotenäs. Och att kommunen de senaste 13 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva resultat.


Årets resultat förstärker det egna kapitalet och medför en viss ökning av soliditeten. Soliditeten inklusive pensionsskulden, vilken redovisas utanför balansräkningen, förstärks också för 2020.


Årets resultat betyder också att det ser lite bättre ut för 2021 och i viss mån även för 2022. Men ökningen av de generella bidragen är tillfällig. Det innebär att bidragen förväntas sjunka med ca 14,0 miljoner kronor fram till 2023.

 

Det betyder också att en fortsatt omställning för att minska verksamhetens kostnader bör fortgå. Detta för att kunna möta lägre intäkter och samtidigt kunna självfinansiera kommande investeringsutgifter. Framöver måste de budgeterade resultatnivåerna stabilt möjliggöra självfinansiering av kommande investeringar.


Läs bokslutskommunikén 2020 i sin helhet Pdf, 66.2 kB.


För mer information kontakta:

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65