Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Uppdatering kring kommunens arbete med storskaligt landbaserat vattenbruksområde

Undrar du vad som händer med kommunens arbete med detaljplanen för Hogenäs Norra?

Syftet med projektet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar etablering, av ett eller flera företag på det planerade industriområdet Hogenäs Norra, för storskaligt cirkulärt landbaserat vattenbruk.


Kommunens kostnader fram till idag är 2 315 154 kr, i form av egen nerlagd tid, eftersom externa ersättningar täcker resten av insatsen.


Mark på den aktuella platsen, som inte är detaljplanerad, har ett värde på cirka 9 kr/kvm. Skulle kommunen ha köpt 140 hektar blir det en kostnad på 12,6 miljoner. När marken är detaljplanerad finns en värdeökning. Det finns exempel på annan detaljplanerad industrimark i kommunen, där priset ligger på cirka 260 kr/kvm. Om man utgår från samma värde på Hogenäs Norra blir värdet på marken efter framtagande av detaljplan cirka 355 miljoner kr.


  • Kommunen har fått projektstöd från Jordbruksverket för att identifiera och kartlägga lämpligt område i kommunen för vattenbruk. Stödet från Jordbruksverket är 8 785 250 kronor.


  • Kommunen har fått medfinansiering från Västra Götalandsregionen till projektet "Etablering storskaligt landbaserat vattenbruk". Medfinansieringen är på 4 782 370 kronor.


  • Hittills har kommunen betalat 9 078 482 kr för tjänster som härrör från de två involverade projekten. För dessa kostnader har Sotenäs kommun hittills fått bidrag/finansiering från Jordbruksverket och Västra Götalandsregionen på 6 763 328 kr.


Detta innebär att kommunen hittills har haft kostnader i de två projekten på 2 315 154 kr i form av medfinansiering i egen tid. I normalfallet står kommunen för hela kostnaden vid framtagande av detaljplan på kommunens egna fastigheter. Vid framtagandet av detaljplaner som till exempel gamla Hunnebostrand och Smögen, bekostar kommunen planarbetet vilket innebär en kostnad av flera miljoner per detaljplan.


Kommunens arbete

Det finns idag ingen detaljplan på området Hogenäs Norra. För att skapa förutsättningar för ett landbaserat vattenbruksområde krävs att en detaljplan tas fram. Kommunen har därför upphandlat konsultbolaget Sweco för att göra de utredningar som krävs för att ta fram en detaljplan.


  • Sotenäs kommun äger marken.


  • Sotenäs kommun tar fram och äger detaljplanen.


  • Ett avtal är skrivet med bolaget Quality Salmon Sotenäs AB som ger bolaget rätt att arrendera marken om vissa förutsättningar är uppfyllda, till exempel att bolaget har en miljöansökan inlämnad och godkänd av Länsstyrelsen. Detta ska ha skett i juni 2022.


Vad händer om etableringen inte blir av?

Kommunen har fått bidrag för att identifiera och kartlägga lämpligt område i kommunen för vattenbruk.

Om bolaget som kommunen skrivit arrendeavtal med av någon anledning inte etablerar sig så kommer kommunen fullgöra sin plikt enligt besluten om bidrag. Kommunen har i så fall detaljplanerat mark till kommande etableringar eller för kommande generationer.Har ni frågor om kommunens arbete med storskaligt vattenbruksområde kontakta:


Projektledare David Fransson

0721- 44 04 99

david.fransson@sotenas.se


Vid frågor som rör bolaget Quality Salmon, kontakta:


info@qualitysalmon.se


Utredningar som pågår

Utredning

Status

Naturvärdesinventering

Klar

Artinventering groddjur mm klart, rapport inte klar

Arkeologi

Klart till steg 3 (undersökning före borttagande)

Geoteknik

Provtagning klart, rapport PM och MUR inte klar

Bergteknik

Klar, rapport inte klar

Geohydrologi/grundvatten

Inte klar

VA-utredning

Inte klar

Dagvattenutredning

Inte klar

Hållbarhetsstudie

Inte klar

Landskapssektioner

Inte klar

Buller från trafik

Inte klar

Miljökonsekvensbeskrivning

Inte klar

Markmiljö, utredning förorenad marj

Klar, rapport inte klar

Grundkarta

Klar

Fastighetsförteckning

Tas fram inför samråd

Dela detta innehåll