Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun + 6,4 miljoner kronor

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef.

Årets resultat uppgår till +6,4 miljoner kronor vilket är 13,9 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på -7,5 miljoner kronor.

Utfallet är mycket glädjande och visar på resultat av strukturerat och hårt arbete med att komma i budgetbalans under året och den långsiktiga uppsatta planen. Det återspeglas också i nämndernas resultat som sammantaget gör ett överskott gentemot budget med 14,2 miljoner kronor!


Positiva resultaten fortsätter

Det innebär att de positiva resultaten fortsätter för Sotenäs kommun. Detta trots en mycket tung budgetprocess 2019 som landade i att kommunen budgeterade med underskott och planerade att utnyttja resultatutjämningsreserven (tidigare års överskott). Tack vare gemensamma insatser har nu underskott vänts till överskott istället.


Mindre antal försäljningar


Kommunen budgeterar med 6,0 miljoner kronor i försäljning av exploateringsmark. Endast ett mindre antal försäljningar har genomförts under året. I förhållande till budget innebär det ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Utfall för gemensamma poster har också påverkat negativt avseende: kapitalkostnad, pensionskostnad mm. Däremot visar utfall för skatteintäkter och kommunal utjämning ett överskott jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor. Det innebär att kommunen de senaste 12 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva resultat. Årets resultat förstärker det egna kapitalet och medför en förstärkning av soliditeten. Soliditeten inklusive pensionsskulden vilken redovisas utanför balansräkningen, är positiv för Sotenäs kommun.


Nämnderna redovisar totalt ett positivt resultat på 14,2 miljoner kronor.
Nämnderna har sammantaget förbättrat resultatet under slutet av 2019. Framförallt kommunstyrelsen men också Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden står för den positiva förbättringen.


”Att utfallet har blivit så positivt är kommunledningen stolt och glad över. Budgetprocessen för 2019 var tuff, detta i och med att avgiften till kostnadsutjämningssystemet ökade från 15 miljoner kronor till cirka 27 miljoner kronor.
Kommunledningen valde då att göra upp en plan för att komma i budgetbalans på nämnderna och för att över mandatperioden få upp den budgeterade resultatnivån, detta med oförändrad skattesats” säger Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.


Läs hela bokslutskommunikén här Pdf, 142.4 kB.


För mer information kontakta:

Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0523- 66 45 20
Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se


Ulrika Gellerstedt, ekonomichef
Telefon: 0523- 66 45 63
Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se


Dela detta innehåll