Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Inriktningsdirektiv för en ny skolorganisation

Under utbildningsnämndens senaste sammanträde torsdagen den 7 mars gav nämnden inriktningsdirektiv för en framtida skolorganisation i Sotenäs kommun.

Förslaget beslutades av de fyra Allianspartierna i Sotenäs.

Sotenäs kommun kommer de kommande åren få kraftigt minskade resurser via det kommunala skatteutjämningssystemet mellan landets kommuner. Det innebär att utbildningsförvaltningen måste minska sina kostnader med 18,7 miljoner kronor, vilket leder till en omfattande omställning och är nödvändigt med tanke på de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- och befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet. Görs ingen förändring av nuvarande skolorganisation är alternativet att minska personaltätheten i skolorna, vilket kan få till följd en sämre måluppfyllelse bland kommunens elever.

Uppdraget från nämnden till förvaltningschefen är att behålla skolorna på samtliga orter, men ge förslag till organisation av skolenheter/former för att för att säkra behörigheter och anpassa kostnaderna och kvadratmeter per elev genom att:

 • Organisera verksamheten i Kungshamn till en enhet F-9 med särskola.
 • Kungshamnsskolan (åk 3-6) flyttas upp till Åsen-/Sotenässkolans lokaler
 • Bovallstrands förskola flyttas till Bovallstrandsskolans lokaler
 • Smögens förskola sammanförs till Smögenskolans lokaler
 • Valbergets förskola sammanförs med Solhagens förskola
 • Organisera grundskolan så att elevernas språkval tillgodoses
 • inventera behovet av upprustning av utemiljöerna och skalskydd på alla skolenheter.
 • göra en genomlysning och kostnadsöversyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 • utreda samordningsmöjligheter och centralisering av elevhälsan och skoladministrationen.
 • utarbeta en pedagogisk helhetsidé för det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet.
 • säkra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i samarbete med elevhälsan.
 • presentera kostnadsjämförelser mellan befintlig organisation och förslaget till framtida skolorganisation.
 • utreda en framtida flerparallellig förskola i Väjern området.
 • upprätta en fyraårsplan för renovering/ombyggnad av samtliga skollokaler samt ge förslag till investeringsbudget med start 2019.

För mer information kontakta:

Roland Mattsson (M), ordförande utbildningsnämnden

Telefon: 0706-21 92 90

Mejl: roland.mattsson@sotenas.se

 

Michael Sandberg (L), förste vice ordförande utbildningsnämnden

Telefon: 0705-10 65 17

Mejl: michael.sandberg@sotenas.se

 

Ulf Blomquist, chef utbildningsförvaltningen

Telefon: 0523- 66 46 86

Mejl: ulf.blomquist@sotenas.se

Dela detta innehåll