Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Delårsrapporten visar på ett överskott på 25,3 miljoner kronor

Kvinna med brunt halvlångt hår står framför en grön buske och ler in i kameran. Hon har en grå kavaj på sig.

Maria Strömberg, ekonomichef i Sotenäs kommun.

Kommunens resultat till och med augusti i år, uppgår till ett överskott på 25,3 miljoner kronor och i jämförelse med en budget för perioden på 7,7 miljoner kronor.

Därmed avviker resultatet positivt med 17,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen uppgår till 18,3 miljoner kronor, och i jämförelse med budgeterat resultat på 5,5 miljoner kronor avviker resultatet positivt med 12,8 miljoner kronor.

 

"Det är glädjande att kommunen visar ett positiv resultat då Sotenäs står inför stora investeringsutgifter framöver och växande välfärdsbehov" säger Maria Strömberg, ekonomichef i Sotenäs kommun och fortsätter:

 

"Årets resultat bidrar positivt till att skapa utrymme för att med egna medel kunna betala kommande års investeringsutgifter. Att finansiera årets investeringsutgifter med hjälp av egna medel, innebär att behovet av att låna minskar, vilket också får en positiv effekt kommande år för möjligheten att bedriva den verksamhet vi önskar".

 

Den prognostiserade budgetavvikelse om 12,8 miljoner kronor, beror till största delen på att skatteintäkter och kommunal utjämning ser ut att bli bättre än budgeterat.

Årets avskrivningar beräknas bli 10,0 miljoner kronor högre än budgeterat och beror på en anpassning till förändrade redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning.

 

Kommunens investeringar uppgår för perioden till 18,6 miljoner kronor. De största investeringarna är flytt av Smögens förskola till skolan och planerat underhåll.

 

Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt tre finansiella mål samt fem kommungemensamma verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning nås under året då samtliga finansiella mål uppfylls och majoriteten av verksamhetsmålen.

 

Här kan du läsa kommunens delårsrapporter och årsredovisningar

Dela detta innehåll