Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Folkhälsoarbete

Fyra barn ligger på mage på en brygga.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa handlar både om en god hälsa och att hälsan är jämlikt fördelad i befolkningen. Kommunen har ett övergripande ansvar att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna.


Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och tidigt förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och livsvillkor och på sambanden mellan samhällets utformning och människors hälsa.


Vi gör insatser inom många olika områden för att förbättra förutsättningarna för invånarna i Sotenäs att uppnå en god hälsa. Alla våra verksamheter är delaktiga och viktiga för folkhälsoarbetet, till exempel i förskolan och skolan, i äldreomsorgen och i planeringen av våra fysiska miljöer. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för Sotenäsbornas hälsa. Likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.


Kommunen kan göra mycket, men inte allt. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera sektorer i samhället – det offentliga, det privata, ideella organisationer samt från individen själv. Vårdcentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningar och många fler är viktiga aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.

Samverkan och stöd i folkhälsoarbetet

Sotenäs kommun och Västra Götalandsregionen samverkar genom ett folkhälsoavtal i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Till avtalet finns en budget som används till insatser för att stärka folkhälsan.


Hållbarhetsrådet är ett forum för bland annat folkhälsofrågor och folkhälsoarbete. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och delregionala nämnden norra. Rådet verkar för att kommunens ordinarie verksamheter bedriver folkhälsoarbete med fokus på hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.


En folkhälsostrateg finns som stöd för det lokala folkhälsoarbetet.


En Hållbarhetsstrategi för Sotenäs kommun är framtagen som beskriver inriktningen av arbetet med hållbar utveckling inklusive folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun.


Statistik över folkhälsan fungerar som underlag för prioriteringar och uppföljning.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll