Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Olika mynt i en stapel

Om du bor eller vistas i Sotenäs kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj, kan du ansöka om försörjningsstöd hos Individ- och familjeomsorgen.

 

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är sammanboende, gift eller registrerad partner, så räknas era utgifter och inkomster samman.

 

Målet för socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd är att, tillsammans med dig, arbeta för att du ska klara din egen försörjning. Försörjningsstöd är tänkt att vara en kortsiktig lösning.

 

Så ansöker du

Kontakta Individ- och familjeomsorgen på telefon och be att få prata med en socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren ställer ett antal frågor om din situation vid det första telefonsamtalet. Du kommer sedan att få ett nybesöksbrev och en ansökningsblankett hemskickad, så att du har möjlighet att fylla i blanketten och ta fram de uppgifter som behövs när du kommer på personligt besök.

 

Besök

Vid besöket får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom din situation och dina möjligheter att själv lösa dina ekonomiska problem. Du har rätt att ta med dig en person som stödjer dig eller för din talan när du söker försörjningsstöd.

 

Rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Först utreder socialsekreteraren din rätt till bistånd. Du måste själv ha försökt bidra till din egen försörjning så långt det är möjligt, till exempel genom generella förmåner och ersättningar som bostadsbidrag och underhållsstöd. Du har inte rätt till försörjningsstöd om du har pengar på banken eller tillgångar som lätt kan säljas.

Beroende på din situation ställs olika krav på dig som söker. Om du är arbetslös ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare och aktivt söka arbeten. Du ska vara beredd på att delta i de arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden.

Om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du ha ett läkarintyg som styrker det.

 

Försörjningsstödets storlek

Om Individ- och familjeomsorgen kommer fram till att det inte finns något annat sätt för dig att klara din egen försörjning räknas försörjningsstödets storlek ut. Försörjningsstödet är avsett att täcka de mest grundläggande behoven. Det beräknas med hjälp av riksnormen, som fastställs av regeringen varje år. Riksnormen anger de personliga kostnaderna för varje individ i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Därutöver kan man ansöka om försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och/eller arbetslöshetskassa. En skälig kostnad beräknas utifrån vad en låginkomsttagare i kommunen har råd med. När den totala summan för månaden räknats ut dras de egna inkomsterna bort från summan och mellanskillnaden blir det som utgör försörjningsstödet.

Försörjningsstöd beräknas och betalas ut månadsvis.

 

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt är allt annat bistånd, utöver försörjningsstöd, som du kan behöva för att få en skälig levnadsnivå. De vanligaste kostnaderna är för hälso- och sjukvård, mediciner, barnomsorg, glasögon och tandvård.

Bistånd till livsföringen i övrigt kan också vara för hemutrustning, spädbarnsutrustning, flyttkostnader och begravning.

I vissa fall kan man få ekonomiskt bistånd till skulder efter särskild prövning. Det gäller då framför allt skulder för boende och el.

 

Uppgiftskontroll

Individ- och familjeomsorgen kan behöva kontrollera dina uppgifter om ersättningar och har rätt att göra det hos CSN (Centrala studiestödsnämnden), Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna, samt hos Skatteverket om det gäller inkomstslaget kapital eller återbetalning av skatt. Individ- och familjeomsorgen har också rätt att inhämta uppgifter om dig från Arbetsförmedlingen om det behövs för att utreda din rätt till bistånd. Andra kontakter som behöver tas kräver ditt samtycke. Om du inte samtycker till att socialsekreteraren tar de kontakter som behövs så försvåras utredningen. Det kan medföra att din ansökan avslås helt eller delvis.

Om dina inkomster eller familjeförhållanden förändras under tid då du får försörjningsstöd ska du underrätta din socialsekreterare.

 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det att du fick beslutet.

 

Dokumentation

Individ- och familjeomsorgen har skyldighet att dokumentera allt som görs i enskilda personers ärenden i en så kallad personakt. Personakten förvaras så att inte obehöriga har tillgång till den. Dina uppgifter registreras också i Individ- och familjeomsorgens verksamhetssystem. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivits i ditt ärende och du har rätt att få antecknat om du anser att en uppgift är felaktig eller om du har en annan uppfattning.

En personakt finns kvar hos Individ- och familjeomsorgen minst fem år efter den sista anteckningen gjordes. Därefter förstörs den och personuppgifterna tas bort ur verksamhetssystemet.

 

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Undantag gäller för vissa uppgifter till Försäkringskassan och Skatteverket samt till polisen vid misstanke om brott.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Kontaktas via Servicecenter

 

Telefontid

Måndag - fredag: 08.30 – 09.30