Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utmanarrätt

Händer som formar ett hjärta.

Kommunfullmäktige har antagit Program för privata utförare och policy för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för alterntiva driftsformer. Dessa handlingar ligger till grund för på vilket sätt en verksamhet kan läggas ut på en privat utförare.


Följande verksamhetsområden får inte utmanas och kan inte läggas ut på en privat utförare.


  • Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
  • Strategiska ledningsfunktioner.
  • Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller landstinget kan inte heller utmanas.


Övrig kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner får prövas genom utmaningsrätten.


För den som vill utmana gäller följande:

Kommunens verksamhet som ska utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet. Utmaningen ska riktas till den ansvariga nämnden eller till kommunstyrelsen om verksamheten bedrivs av flera nämnder. Utmaningen ska skickas till ansvarig nämnd och innehålla följande uppgifter:

 

  • Vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • Om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • Presentera och visa på att du som utmanare är en trovärdig potentiell utförare och anbudsgivare. Det kan ske genom presentation om erfarenhet av att driva liknande verksamhet eller på annat sätt.
  • Utmanarens uttryckliga vilja att själv bedriva verksamheten och på vilket sätt detta skulle ske.
  •  

Tänk på att utmaningen ska analyseras, utredas och beredas vilket kan ta tid. Handläggningstiden för ett beslut är normalt tre till fem månader. Om beslut tas om att lägga verksamheten i alternativ driftsform ska ansvarig nämnd ta fram underlag för avtal.


Om beslutet fattas att gå ut på upphandling kommer underlaget för avtal att läggas till grund för upphandlingen som hanteras enligt kommunfullmäktiges antagna Inköps- och upphandlingspolicy.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll