Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Regler för upphandling

Rad av undersidan på böcker.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skatte­­medlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när en upphandling genom­­förs. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grund­­principerna bygger på att alltid söka konkurrens.

 

Offentlig upphandling finns till för att:

 

  • främja kostnads­­effektivt användande av skatte­­medel
  • främja fri rörlig­het inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efter­­frågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

 

Grunden för LOU består av fem upphandlings­­principer som är fast­­slagna av EU:

 

  • Likabehandlingsprincipen - alla anbuds­­givare ska behandlas lika
  • Principen om ömse­sidigt erkännande - intyg och certifikat utfärdade av behöriga myndig­heter i andra EU-länder än Sverige ska accepteras även här
  • Proportionalitetsprincipen - de krav som ställs i krav­specifika­tionen ska ha ett naturligt sam­band med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas
  • Principen om transparens - upphandlingen ska präglas av öppen­het och tydlig­het
  • Principen om icke-diskriminering - leverantörer får inte diskrimineras, varken direkt eller in­direkt, på grund av nationalitet


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll