Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Skyltning

Gatuskylt med namnet "Nygatan".

Bygglovspliktigt

Det är bygglovspliktigt att sätta upp skyltar, att ändra befintliga skyltar samt att sätta upp eller ändra ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan. En bygglovspliktig ändring av en skylt är till exempel när dess storlek ändras, placeringen ändras eller om det tillkommer en ljusanordning. Att ändra text eller bild på en befintlig skylt kräver inte bygglov.

 

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att sätta upp en skylt, men du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen och/eller trafikverket för att få sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt.

 

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller inte kan du kontakta bygglovsgruppen så hjälper vi dig.

 

Ändring av plan- och bygglagen

Den 1 juli 2017 trädde några ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Ändringarna innebär bland annat att du inte behöver ansöka om bygglov för en skylt som är uppsatt maximalt fyra veckor för ett tillfälligt evenemang. Det krävs inte heller bygglov för en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter. Observera att bygglovsbefriade skyltar inte får strida mot gällande detaljplan, samt att bygglovsbefrielsen inte gäller inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

 

Kontakta alltid bygglovsgruppen innan du påbörjar en åtgärd för att ta reda på om din fastighet omfattas av bygglovsbefrielsen eller inte.

 

Anpassning till området

Inom Sotenäs kommun finns det många kulturhistoriskt värdefulla områden och inom dessa områden är det extra viktigt att skyltar anpassas till miljön. Kontakta gärna bygglovsgruppen eller Bohusläns museum för att få rådgivning om hur du kan göra för att din skylt ska anpassas till den aktuella platsen.

 

Vad ska en ansökan om skyltlov innehålla?

En ansökan om skyltlov behöver innehålla följande handlingar.

 

  • Ansökningsblankett
  • Fasadritning eller elevationsritning
  • Situationsplan
  • Förslag till kontrollplan

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll