Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljöfarlig verksamhet

Två backar med makrill.

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att känna till lagen, miljöbalken och veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljö. Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat bensinstationer, vindkraft, fordonstvättar, kemtvättar och verkstadsindustrier.

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet där användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan leda till problem. Problemen kan vara utsläpp till mark, vatten eller luft eller olägenhet för människor eller miljön genom exempelvis buller, skakningar och strålning.


Anmälan eller tillstånd

Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet måste du anmäla det till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen.

  • A-objekt kräver tillstånd från miljödomstolen (t ex större gruvor, pappersfabriker, oljeplattformar, stålverk).
  • B-objekt kräver tillstånd från länsstyrelsen (t ex större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större lantbruk).
  • C-objekt ska anmälas till miljöavdelningen (t ex bensinstationer, mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, mindre skjutbanor, mindre avfallsanläggningar, mindre lantbruk).
  • U-objekt kräver varken tillstånd eller behöver anmälas, men miljöbalkens regler gäller ändå (t ex tandläkarmottagningar, mindre bilverkstäder).

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.


Egenkontroll

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet berörs av krav på egenkontroll.

Din egenkontroll ska kunna visa att du kontrollerar din verksamhet för att motverka eller förebygga att det uppstår problem i form av störningar och skador på din och andra människors hälsa eller miljö.

Varför måste du kontrollera din verksamhet?

Om du inte kontrollerar din verksamhet, ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara buller- och luktstörningar eller att er verksamhet använder onödigt mycket energi. Du måste kunna visa att du har kunskap om din energianvändning, de kemikalier som du använder och att du hanterar avfall enligt de regler som finns.

Anpassa egenkontrollen

Du måste anpassa egenkontrollen till din verksamhet. Om din verksamhet kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om din verksamhet innebär liten risk. Bedöm riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska er energianvändning eller förhindra störningar som orsakas av din verksamhet. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Reglerna innebär att du ska dokumentera följande:

  1. vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
  2. rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
  3. rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
  4. rutiner för att rapportera till miljöförvaltningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  5. en förteckning över de kemikalier som du hanterar

 

Tillsyn

Miljöenheten gör tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal stora verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagen och beslut. Detta sker ofta genom platsbesök eller att vi begär in handlingar som vi granskar. Vid tillsyn på plats tittar vi bland annat på kemikaliehantering, avfallshantering, energi, utsläpp till luft och vatten samt egenkontroll. Tillsynen syftar till att minska verksamhetens risker på miljön. För våra tillsynsbesök tar vi ut en avgift.


Blanketter

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk Pdf, 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll