Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Köldmedier

Moln och himmel.

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningarna, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten.


Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider 3 kg. 

För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.


Ändrad lagstiftning

Både EU-förordningen och den svenska förordningen har nyligen bytts ut. Anledning till det är att fasa ut de köldmedier som har störst negativ påverkan på klimatet och ozonlagret i atmosfären. 


Anmäl nytt aggregat

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du anmäla det till miljöenheten i god tid innan installationen för att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Du ska också anmäla innan du konverterar ett befintligt aggregat (byter typ av köldmedia).


Kontroll av befintliga aggregat

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.

Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in till miljöenheten.

Läckagekontroll

1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft (517/2014). Den syftar till att fasa ut de köldmedier med störst påverkan på klimatet och ozonlagret. Läckagesökningens intervall bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Det innebär att du kan behöva ändra intervallet för läckagesökningar beroende på vilken typ av köldmedium som du har installerat. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på hemsidan om allt om f-gas. Där kan du också få mer information om köldmedier och hur den nya EU-förordningen påverkar dig och din anläggning.

 

  1. Aggregat vars köldmedia väger mindre än 3 kg, men som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst en gång per år från och med 1 januari 2017.
     
  2. Om ditt aggregat innehåller köldmedia som väger 3 kg eller mer och som samtidigt motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontroller göras minst en gång per år. Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll.
     
  3. Operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier. Journalerna ska sparas i minst 5 år.

Rapportera till Miljöenheten

Verksamhetsutövaren ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journaler ska sparas i minst 5 år.

Om din anläggning har sammanlagt 10 kg köldmedia eller mer (eller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter) och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till Miljöenheten. Årsrapporten ska redovisa hela kalenderåret och ha kommit in till oss senast 31 mars påföljande år. Om du lämnar in rapporten för sent eller inte genomför läckagekontroll kan miljösanktionsavgift utdömas. Rapporten ska skickas till miljoenheten@sotenas.se eller via posten till Sotenäs kommun Miljöenheten Parkgatan 46 456 80 Kungshamn


Undvik miljösanktionsavgift

Som lokal tillsynsmyndighet ska vi pröva och besluta om miljösanktionsavgifter. När det gäller lagstiftningen om köldmedier så beslutar vi om miljösanktionsavgifter för bland annat dessa överträdelser:

Orsak                                 Miljösanktionsavgift

Uppfyller inte föreskrivna krav                         5000 kr

på kontrollintervall (bestämmelsen

finns i EU-förordningen) 


Utebliven underrättelsen till                             5000 kr

tillsynsmyndigheten innan installation/

konvertering


Lämna in kontrollrapporten senare än            1000 kr

den 31 mars


Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften. Tillsynsmyndighetens beslut kan överklagas till miljödomstolen. Betalning av en miljösanktionsavgift sker till Kammarkollegiet efter en särskild uppmaning.


Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du meddela det till miljöenheten när det är skrotat.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll