Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hur går det till att fatta beslut?

Den kommunala självstyrelsen ger Sotenäs kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet, men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa hur Sotenäs kommuns nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering/diarieföring

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att det får ett unikt diarienummer och stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Alla har rätt att läsa handlingar som kommit in till kommunen. Undantaget är sådana handlingar som enligt offentlighets- och sekretesslagen är hemliga.

Handläggning

Handläggning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänsteman inom den egna nämnden kan arbeta fram och lämna förslag till beslut i ärendet (tjänstskrivelse). Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på ärendets karaktär.

Sammanträde/beslut/protokoll

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde.

Expediering

Beslutet expedieras till berörda.

Arkivering

Ärendet avslutas och arkiveras.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19