Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ekonomi

Sex koppar- och silvermynt i en hög

De kommunala verksamheterna i Sotenäs finansieras till största delen genom kommunal­skatten. En mindre del finansieras genom stats­bidrag och viss service är avgifts­finansierad.

 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni hur medlen ska fördelas mellan de olika nämnderna, så som Omsorgs­nämnden, Utbildnings­nämnden och Byggnads­nämnden.

 

Enligt kommunal­lagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är Kommun­fullmäktige som beslutar om vad det innebär i den enkilda kommunen. I Sotenäs kommun finns det både finansiella mål och verksamhetsmål som ska uppfyllas för att verksamheten anses bedivas enligt god ekonomisk hushållning.

 

Inom kommunal ekonomi finns även ett lagstadgat balans­­krav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare genera­tion skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer, utan varje generation ska bära sina kostnader.

 

Kommunens finansiella ställning

Sotenäs kommun har en stabil ekonomi med en hög soliditet, vilket innebär att större delen av kommunens fastigheter och anläggningar är finansierade med egna pengar - det vill säga utan omfattande upplåning.

 

Borgensåtagandena är däremot stora och avser huvudsakligen det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Maria Strömberg

Ekonomichef


maria.stromberg@sotenas.se

0523 - 66 45 63