Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunfullmäktige

Från vänster: Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Camilla Jansson (DemR), ordförande Jan Ulvemark (S) och 1:e vice ordförande Nils-Olof Bengtson (M)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som utses vid allmänna val vart fjärde år. I Sotenäs består kommunfullmäktige av 31 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige kan liknas vid en riksdag för kommunen.

 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell art eller av större vikt för kommunen. Det handlar till exempel om mål och riktlinjer för kommunen, budget och skatt. Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.


Kommunfullmäktiges uppgifter

  • Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är kommunstyrelsen, valnämnd och överförmyndare.
  • Bestämmer över nämndernas verksamheter.
  • Beslutar i ärenden av principiell betydelse (till exempel mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning).
  • Motioner, interpellationer och enkel fråga.

Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.


Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sex gånger per år. Dessa äger vanligtvis rum på onsdagar med början klockan 09.30 i Kungshamns Folkets Hus.


Fullmäktiges sammanträden är alltid offentliga och alla är välkomna att delta.


Kallelsen tillkännages en vecka innan mötet på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan. Sammanträdena webbsänds.


Kommunfullmäktiges arbete regleras i Kommunallagen, KL och i den beslutade arbetsordningen för Kommunfullmäktige.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll