Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Personuppgifter, Utbildningsnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Utbildningsförvaltningen behandlar personuppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt i viss mån bilder.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Utbildningsförvaltningen behandlar personuppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt i viss mån bilder.


Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Utbildningsförvaltningen hanterar enbart personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra förvaltningens skyldigheter.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är frivillig verksamhet och personuppgifter behandlas med stöd av avtal/överenskommelse. Inom skolan behandlas personuppgifter bland annat utifrån skollagen och elevens rätt till utbildning. Här ingår skolpliktsbevakning och undervisning.

Vi behandlar även personuppgifter på personal och barn/elever när vi ansöker om bidrag. Exempel på detta är statsbidrag från Skolverket som används för att utveckla skolan samt ge barn och elever bättre förutsättningar att nå målen.


Var kommer personuppgifterna ifrån?

Utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter som har lämnats från den registrerade eller som har inhämtats från Skatteverkets folkbokföringsregister.


Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Rättslig grund för Utbildningsförvaltningens behandling av personuppgifter är: Fullgörande av rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning, Uppgift av allmänt intresse såsom arkiv (diarium), Fullgörande av avtal (överenskommelse) samt Samtycke.


Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter avseende betygshandlingar, skolpliktsbevakning och myndighetsutövning bevaras. Övriga personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre behövs för att Utbildningsförvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.


Till vem kan personuppgifterna lämnas ut?

Enligt offentlighetsprincipen kan efter prövning dina uppgifter komma att lämnas till den som begär det.

Personuppgifter lämnas ut till SCB (Statistiska Centralbyrån) inom ramen för uppgiftsskyldigheten till Skolverket. Inför gymnasieantagningen lämnar vi ut personuppgifter på elever till Antagning Fyrbodal. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I samband med ansökningar om bidrag, såsom statsbidrag från Skolverket, kan vi i ansökningsförfarandet komma att lämna ut personuppgifter på personal och barn/elever. Särskild information om detta kommer då att ges till personal eller till berörd vårdnadshavare.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Utbildningsförvaltningen delar normalt inte personuppgifter förutom med de personuppgiftsbiträden som används för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.


Överföring till land utanför EU/EES

Vi använder Facebook och Instagram utifrån samtycke vid bildpublicering.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter Utbildningsförvaltningen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att behandlingen begränsas, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det.


Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Organisationsnummer: 212000-1322

Förvaltning

Utbildningsförvaltningen

registrator@sotenas.se

Telefon 0523-66 40 00

Dataskyddsombud

JP Infonet är dataskyddsombud för kommunen.

dso.sotenas@jpinfonet.se

Telefon: 08-462 65 60

Publicerad: 2019-08-20 15.02

Senast ändrad: 2019-08-20 15.02

 

Dela detta innehåll

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

Dataskyddsombud

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial