Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Personuppgifter, Omsorgsnämnden

 

Omsorgsförvaltningen hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan för att handlägga ditt ärende hos oss. Vår behandling av dina personuppgifter följer de lagar och regler som finns. Inom verksamheten finns regler om sekretess, vilket innebär att det bara är ett begränsat antal personer har tillgång till information om dig, och bara sådan information som de behöver för att kunna handlägga och dokumentera ditt ärende. Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom Omsorgsförvaltningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Inom Omsorgsförvaltningen registrerar vi olika typer av personuppgifter. Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och mer specifika som hälsouppgifter, arbetsförhållande eller annan personlig information.


Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Omsorgsförvaltningen ska dokumentera de beslut vi fattar, grunderna för besluten, hur vi genomför insatserna, åtgärder som görs samt fakta och händelser av betydelse. Detta gör vi för att få underlag för de beslut vi fattar om insatser till dig och underlag för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård.


Vi behöver också behandla dina uppgifter för att följa upp och utvärdera dina insatser så att vi kan utveckla och säkra kvaliteten. Uppgifterna ska finnas även som information till dig själv.


Vi behöver också uppgifter för administration av t.ex. avgifter och för planering av verksamheten. Därutöver behöver vi också kunna lämna uppgifterna vid tillsyn och rapportering till andra myndigheter samt för forskning.


Var kommer personuppgifterna ifrån?

Uppgifter hämtas i första hand från dig eller någon annan för att handlägga ditt ärende hos oss. Vid behov kan uppgifter behöva hämtas från andra myndigheter som t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan.


Förvaltningen kan också få personuppgifter i samband med en anmälan om oro. Vid en anmälan om oro används personuppgifterna för att avgöra om en utredning ska inledas samt för en eventuell utredning.


Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vår myndighetsutövning, våra rättsliga förpliktelser och ditt samtycke.


När dina personuppgifter registreras hos Omsorgsförvaltningen krävs normalt inget samtycke från dig, eftersom det enligt lag är vår skyldighet att dokumentera. Det finns dock undantag då vi kan behöva uppgifter som kräver ditt samtycke för registrering. Ett sådant lämnat samtycke har du alltid rätt att när som helst ta tillbaka. Finns det inget samtycke kan vi avgöra ärendet på det underlag som finns, men det kan innebära att den information vi fått är otillräcklig och din ansökan kan komma att avslås.


Vi kan behöva hämta in personuppgifter som vi registrerar och behandlar utan att du som är registrerad har lämnat ditt samtycke. När omsorgsnämnden gör en utredning som rör skydd av barn har nämnden rätt att i vissa fall rådfråga sakkunniga och ta de kontakter som behövs. Vid en utredning när någon kan behöva vård utan samtycke, till följd av ett missbruk, är vissa myndigheter skyldiga att lämna uppgifter som är viktiga för utredningen till omsorgsnämnden. Även vid vissa åtgärder enligt Föräldrabalken kan vi behöva hämta in personuppgifter som vi registrerar och behandlar utan att du som är registrerad har lämnat ditt samtycke.


Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Huvudregeln är att uppgifter bevaras i fem år efter att ärendet avslutades inom Omsorgsförvaltningen. Därefter ska de gallras, men det finns vissa undantag:

  • Uppgifterna om ett representativt urval av personer ska bevaras av hänsyn till forskningens behov. Personuppgifterna gallras i vårt verksamhetssystem, men bevaras i omsorgsnämndens slutarkiv.
  • Uppgifter om faderskap, föräldraskap och adoption bevaras.
  • Uppgifter om barn som varit placerade av Individ- och familjeomsorgen utanför hemmet.
  • Föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänts av Omsorgsnämnden ska bevaras tills barnet fyllt arton år.

Journaler inom hälso- och sjukvården ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan behöva lämna dina personuppgifter till annan myndighet om det är vår skyldighet enligt lag eller förordning. I alla andra fall lämnas uppgifter om dig bara ut om du har samtyckt till det.


Överföring till land utanför EU/EES

Omsorgsförvaltningen har ingen överföring av personuppgifter utanför EU/EES.


Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av förvaltningen har du som registrerad flera rättigheter. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få ett så kallat registerutdrag, begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, invända mot behandling av dina personuppgifter, begära dataportabilitet och när som helst återkalla eventuellt samtycke.


Så här kontaktar du oss

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun


Organisationsnummer: 212000-1322

Förvaltning

Omsorgsförvaltningen

Sotenäs kommun

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

Telefon 0523-66 40 00

E-post: registrator.kommun@sotenas.se

Dataskyddsombud

E-post: dso.sotenas@jpinfonet.se


Telefon: 08-462 65 60


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54

Dataskyddsombud