Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Personuppgifter, Miljönämnden i Mellersta Bohuslän

Miljönämnden i mellersta Bohuslän hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan för att handlägga ditt ärende hos oss.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Miljönämnden i mellersta Bohuslän behandlar personuppgifter i form av tex personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Miljönämnden i mellersta Bohuslän är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom del av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Miljönämnden i mellersta Bohuslän behandlar personuppgifter i form av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, fastighetsbeteckningar och bilder.


Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Nämnden hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter som vi ansvarar för enligt lag, förordning eller avtal.


Var kommer personuppgifterna ifrån?

Personuppgifter kommer från sökanden av de tjänster som myndigheten tillhandahåller. Personuppgifterna behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina krav enligt bland annat plan- och bygglagen. Synpunkter från grannar i samband med bland annat lovsprövningen inhämtas och registreras ihop med ansökan om lov med mera.


Personuppgifter kan även hanteras i samband med att vi ingår avtal med den sökande.


Om personuppgifterna inte lämnas kan myndigheten inte hantera den ex. ansökan eller anmälan som lämnats in till myndigheten.


Personuppgifter samlas även in från fastighetsregister och befolkningsregister.


Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Myndighetsutövning, enligt bland annat miljöbalken, livsmedels-lagen, strålskyddslagen med flera.


Andra grunder för behandling är samtycke, allmänt intresse och fullgörande av avtal.


Vid samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.


Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi behåller endast personuppgifter som det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, men hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. Personuppgifterna bevaras eller gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar uppgifterna med andra myndigheter (t.ex. Livsmedels-verket, Skatteverket) med flera samt de personuppgifts­biträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.


Överföring till land utanför EU/EES

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ingen överföring av personuppgifter utanför EU/EES.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.


Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden i mellersta Bohuslän i Sotenäs kommun

Organisationsnummer: 212000-1322

Förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sotenäs kommun

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

Telefon 0523-66 40 00

E-post: mbk@sotenas.se

Dataskyddsombud

E-post: dso.sotenas@jpinfonet.se

Telefon: 08-462 65 60


Publicerad: 2019-08-20 15.02

Senast ändrad: 2019-08-20 15.17

 

Dela detta innehåll

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Dataskyddsombud

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial