Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida generationers förutsättningar.

 

Hållbar utveckling

En hållbar samhällsutveckling innebär att vi utvecklar, bygger och tar hand om Sotenäs genom att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist, men vi har även ett ansvar som del av Sverige och världen, detta sammanfattas väl av Generationsmålet:

 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

 

De tre aspekterna av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk samspelar med varandra. Genom ett gränsöverskridande samarbete som innefattar miljö och naturvård, demokrati, jämställdhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter. När man ser helheten kan vi skapa ett hållbart samhälle.

 

Sotenäs kommun arbetar strategiskt med bland annat samhällsplanering och miljö och klimat samtidigt som vi aktivt jobbar för attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och bredbandsutbyggnad.

 

Vår vision

Det goda kustnära livet som  förenar tradition, förnyelse,  hållbar utveckling och framtidstro.

 

Inriktningsmål

 1. Ett gott liv i Sotenäs — hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde
 2. Hållbar utveckling — demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 3. Goda betingelser för företagande
 4. En attraktiv besökskommun
 5. Alla finner sitt önskade boende
 6. Ett rikt fritids — och kulturutbud
 7. Ett livslångt lärande

 

Sotenäs kommun arbetar strategiskt med bland annat samhällsplanering och miljö och klimat samtidigt som vi aktivt jobbar för attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och bredbandsutbyggnad.Se länkar och dokumenten i under "relaterad information".

 

 • Miljöpolicy - våran gemensamma miljöpolicy tillsammans med Munkedal- och Lysekils kommun speglar vårt samarbete över gränserna gällande miljö.


 • Översiktsplan - Översiktsplanen redogör för kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier

 

 • Blå Översiktsplan -De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

 

 • Avfallsföreskrifter - Sotenäs kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner delägare i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (Rambo AB). 

 

 • Näringslivsstrategi - Syftet med kommunens näringslivsstrategi är att bidra till ett positivt företagsklimat. Målet är att kommunens näringslivsarbete skall främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande så att nuvarande arbetstillfällen bevaras och nya skapas. 

 

 • Folkhälsoarbete - Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och livsvillkor och på sambanden mellan samhällets utformning och människors hälsa. Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhälls- och verksamhetsplaneringen. 

 

 • Bostadsförsörjningsprogram - Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett faktaunderlag som ska ligga till grund för långsiktiga och strategiska ställningstaganden för bostadsutvecklingen och samhällsutvecklingen som helhet.

 

 • Bredbandsutbyggnad - Programmet ska ses långsiktigt och ha kopplingar till Sotenäs kommuns reviderade översiktsplan. Det ska också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökande e-tjänster. 

 

För att stärka samarbetet mot en hållbar samhällsutveckling är Sotenäs med i följande nätverk och organisationer:

 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid


KIMO - Kommunernas Internationella Miljöförbund

 

Hållbar Utveckling Väst - Det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland. Samordnar kommunala energi- och klimatrådgivare och driver nätverk och projekt för energieffektivisering och hållbar utveckling tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv

 

Sotenäs Kommun är även medlemmar i:

Luft i Väst

Bohuskustens vattenvårdsförbund

Vattenrådet för Bohuskusten

Miljösamverkan Västra Götaland

Tillväxt Norra Bohuslän

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial