Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Planprocessen

Grafik som visar planprocessens steg.

En detaljplan bestämmer vad marken ska användas till och
arbetet att ta fram en detaljplan är styrd av en planprocess. Planprocessen består av olika moment som kommunen bedriver för att slutligen kunna anta en detaljplan.


Planprocessen är styrd av plan- och bygglagen och syftar till att utreda lämpligheten för det föreslagna användandet. Olika intressen vägs mot varandra och resultatet redovisas i planhandlingarna. Processen ger även medborgare, myndigheter och föreningar möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.


Planprocessen bedrivs på olika sätt, så kallade planförfaranden, detta bedöms efter planens komplexitet. Skillnaden mellan de olika förfarandena är att vissa steg i planprocessen utgår eller tillkommer. De planer som startats efter årsskiftet 2014/2015 bedrivs enligt standardförfarande, utökat förfarande eller begränsat förfarande. 


Starta en detaljplan


Initiativet till att ändra eller upprätta en ny detaljplan kan antingen vara kommunalt eller enskilt. Rätten att bestämma hur marken ska användas och bebyggas är dock förbehållen kommunen genom det så kallade kommunala planmonopolet.


Ansöka om planbesked


Om du är intresserad av att genomföra en åtgärd som kräver ny-, upphävd- eller ändring av detaljplan skickar du en ansökan om planbesked till Plan- och byggenheten. Kommunstyrelsen beslutar om ansökan är lämplig utifrån kommunens strategiska planeringsdokument och utifrån rådande behov. Du får därmed ett beslut om att få starta ett planarbete för att utreda lämpligheten med det föreslagna användandet. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.


Ansök via vår E-tjänst: ansökan om planbesked Länk till annan webbplats.

 

Eller

 

Fyll i blanketten ansökan om planbesked Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. och skicka till:

Sotenäs kommun

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn                

Eller till
MBK@sotenas.se     

En avgift tas ut för behandlingen av ett planbesked. Avgiften är densamma för ett negativt som för ett positivt planbesked. Avgiften baseras på årets milliprisbasbeloppet (mPBB) och planens omfattning. Kostnaden varierar mellan 9000-19 000 kronor.


Positivt planbesked


Planarbetet kan påbörjas direkt efter planbesked eller läggas avvaktande beroende på samhällsbyggnadsförvaltningens kapacitet och politiska ställningstaganden. Planarbetet inleds sedan vid ett startmöte och i samband med detta skrivs ett
planavtal. Eventuell plankonsult ska godkännas av kommunen i samband med planavtalet.


Planarbete inleds


En detaljplan kan inledas med antingen standardförfarande eller med utökat förfarande. Standardförfarande kan användas när förslaget är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen. Om detaljplanen godkänds av samrådskretsen är det möjligt att byta förfarande till begränsat förfarande. Om detaljplanen är komplex används utökat förfarande. Se illustration nedan.

Program


Ett program tas fram enligt utökat planförfarande. Syftet med ett program till detaljplan är att tidigt ge de berörda möjlighet till insyn och påverkan. En komplex detaljplan så som att
planen inte är förenlig med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan startar planarbetet med ett program. Ett program anger förutsättningar, utgångspunkter och mål för planen.

 

Frågor som blir belysta i programmet kan vara: är området lämpligt att bebygga? Hur kommer planerna att påverka omgivningen? Hur ska befintlig bebyggelse inom planområdet hanteras?

I programmet redovisas också vilka intressen som finns inom och i anslutning till det berörda området.


När ett program till detaljplan har godkänts av Miljö- och byggnämnden ställs det ut för programsamråd. Under programsamrådet har boende i närheten, myndigheter och andra som berörs möjlighet att lämna sina synpunkter.

 

Samråd


Samråd genomförs i standardförfarande och utökat förfarande. I samrådet presenteras planförslaget. Ett planförslag innehåller en plankarta, planbeskrivning och eventuella utredningar och illustrationer. Plankartan bestämmer hur marken ska användas och utformas. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på.

 

När planförslaget har godkänts av Miljö- och byggnämnden ställs det ut för samråd. Under samrådet har boende i närheten (sakägare), myndigheter och andra som berörs en möjlighet att lämna sina synpunkter.

 

Kommunen samlar in synpunkterna efter samrådet och tar ställning till hur de påverkar planförslaget och planarbetet.

Om samrådskretsen godkänner planförslaget är det möjligt att växla förfarande till begränsat förfarande och anta detaljplanen
utan granskning.

 

Granskning


Granskning genomförs i standardförfarande och utökat förfarande efter samrådsskedet. I granskningen presenteras det reviderade planförslaget som bygger på det synpunkter som inkommit under samrådet.

 

Ett planförslag innehåller en plankarta, planbeskrivning och eventuella utredningar och illustrationer. Plankartan bestämmer hur marken skall användas och utformas. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på.

 

När det reviderade planförslaget har godkänts av Miljö- och byggnämnden ställs det ut för granskning. Under granskningen har boende i närheten (sakägare), myndigheter och andra som berörs en möjlighet att lämna sina synpunkter. Det som inte senast under granskningstiden framför sina synpunkter förlorar rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kommunen samlar in synpunkterna efter samrådet och tar ställning till hur de påverkar planförslaget och planarbetet i ett granskningsutlåtande.

 

Efter granskningen revideras planhandlingarna och antagandehandlingar upprättas.


Granskning har införts i samband med att den nya plan- och bygglagen från 2011 trädde i kraft. Detta skede ersätter det tidigare utställningsskedet.

 

Antagande

 

Mindre ändringar av planförslaget kan göras efter granskning utan att planen behöver ställas ut på nytt. Därefter lämnas planförslaget till Kommunfullmäktige eller Miljö- och byggnämnden beroende på planens komplexitet för antagande.

 

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och
miljödomstolen. De sakägare som senast under granskning- eller samrådstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har tillgodosetts får överklaga.

 

Överklagade


Överklagade detaljplaner hanteras av mark- och miljödomstolen därefter mark- och miljööverdomstolen och slutligen högsta domstolen.

 

Laga kraft

 

Slutligen vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraftvunna detaljplaner hittar du i kommunens bygga och bo karta. Länk till bygga och bo kartan finner du under relaterad information till höger i bild.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll