Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Planerade områden

Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.


Innehåll på denna sida:


Program


Samråd

Samråd

Detaljplan för Malmön 1:389, Bohus Malmön


Planområdet ligger centralt på Bohus-Malmön, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, utmed vägen mot Draget. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet med hotell, konferens och uthyrningsstugor. Gällande detaljplan anger användningen allmänt ändamål vilket inte är förenligt med befintlig verksamhet.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 22 maj – 19 juni 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för del av Bäckevik 12:1, Kungshamn


Planområdet är beläget på Kvarnberget, i anslutning till Kvarnbergshemmets äldrecentrum i nordvästra delen av Kungshamn. Syftet med detaljplanen är att inom det aktuella planområdet ersätta gällande detaljplan och komplettera användningen ”D1 - Servicehus” med användningen ”B - Bostäder” för att även möjliggöra uppförandet av bostadslägenheter. Användningen inom området föreslås bli ”DB - Vård och bostäder.” Planförslaget medger byggnation inom området i 4-5 våningar.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 13 mars till 10 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn


Detaljplanens syfte är att bekräfta nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser, ge möjlighet att uppföra kapell och förråd. Huvudentré till kyrkogården föreslås från den södra tillfarten från Hallindenvägen.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 mars – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Örns camping, Håle 1:9 m.fl.


Planområdet ligger mellan samhället Örn och färjeläget för Bohus Malmön, cirka 1 mil öster om Kungshamn. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 21 februari – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand.


Planområdet ligger i sydöstra delen av Bovallstrands samhälle, öster om Sotenäsvägen (väg 174), direkt norr om Sotenäsbostäders bostadsområde vid Munkebergsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter inom den norra delen av fastigheten Finntorp 2:285. Förslaget ger möjlighet att bilda cirka 6 nya bostadsfastigheter inom vilka en- till tvåvåningshus kan uppföras. 

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 5 februari till 4 mars 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn


Planområdet ligger i Kungshamn vid korsningen Parkgatan/ Hallindenvägen mittemot Sotenäs kommunhus. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus i 4 våningar med plats för ca 36 lägenheter. Befintlig byggnad för handel kommer att rivas.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 maj till 3 juni 2019.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Gamla Smögen, Smögen

Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen som i syd och öst. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt
beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för samråd under tiden 16 augusti till 22 september 2018. Synpunkter på förslaget samt kommunens kommentarer har sammanställts i en samrådsredogörelse.


Nästa steg i planprocessen är granskning vilket innebär att vi kommer revidera samrådshandlingarna och därefter skicka ut till sakägare igen för att ge möjlighet att yttra sig på planförslaget.


Antagande av detaljplanen förväntas sommaren 2020.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Munkebo 2, Uleberg

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Ulebergshamn och utgör en utvidgning av området Munkebo
etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bildandet av tjugoen nya tomter för småhus. Målsättningen är att skapa en exploatering som tar hänsyn till berget och dess kvalitéer.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd våren 2016. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Granskning

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrands centrum, norr om Asslerödsvägen, mellan Robackarna och Askum. Syftet med planen är att skapa byggrätter för en blandad bostadsbebyggelse och plats för förskola eller skola. Planförslaget möjliggör ca 20-45 bostäder beroende på vilka hustyper som väljs.


Ett förslag till detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl, Hunnebostrand finns utställd för granskning under tiden 5 februari - 26 februari 2020.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:420 m.fl., Hovenäset 


Planområdet är beläget på Hovenäset, mitt i befintligt bostadsområde, mellan Klockaregatan och Rösevägen. Planens syfte är att ändra användningen på fastigheten Hovenäs 1:420 från allmänt ändamål till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder samt att utöka byggrätten inom fastigheten.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för granskning under tiden 4 till 18 februari 2020.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

Detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand

Planområdet ligger i norra Bovallstrand, vid Dinglevägens norra utfart och i anslutning till Bottnafjorden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ca 32 bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel, kontor, småbåtshamn och parkering. Planen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till hela strandlinjen genom en strandpromenad samt naturmark där badplats ingår.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd under tiden 30 oktober - 27 november 2019.


Den som inte senast under utställningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383, Hunnebostrand GRANSKNING 2


Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för granskning 2 under tiden 13 februari till 12 mars 2020.

 

Detaljplanen har samråtts, granskats och förslag till antagandehandlingar presenterades för kommunfullmäktige 2018-12-13 §208. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda tre punkter vidare.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Inför Antagande

Antagande

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

Planområdet ligger utmed den södra infarten till Hunnebostrand, på Hunnebovägen och ansluter till befintlig bostadsbebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med ett gammalt skolhus samt en förrådsbyggnad. Denna detaljplan omfattar endast den del av fastigheten som är bebyggd med förrådshuset. Den andra delen av fastigheten, som är bebyggd med skolhuset, ingår i detaljplanen för gamla Hunnebo. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten så att två bostadstomter kan bildas och att denna del av fastigheten kan bebyggas med ett nytt bostadshus.


Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-04-29 § 49.


PLANHANDLINGAR 

UNDERLAG

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand.

Planområdet ligger i ett nedlagt stenbrott i den östra delen av Bovallstrand. Syftet med detaljplanen är att åtgärda de risker som finns med skrotsten i området och samtidigt tillskapa 6 lägenheter i enbostadshus och ca 14 lägenheter i flerbostadshus. Området anges i kommunens översiktsplan som möjligt att pröva för bostäder.


Kommunfullmäktige beslutade den 12 december att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

Publicerad: 2017-03-23 14.39

Senast ändrad: 2020-05-19 13.19

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Johan Fransson

t.f. Plan- och exploateringschef


johan.fransson@sotenas.se

0523 - 66 44 95

Marijana kitl

Planarkitekt

 

marijana.kitl@sotenas.se

0523 - 66 46 52

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial