Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Planerade områden


Karta över pågående planer, tryck här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.


Innehåll på denna sida:


Program

Kleven 2:16 m.fl., Smögen

Långevik 1:12, Väjern

Program

Program till detaljplan för Kleven 2:16 m.fl., Smögen


Programområdet ligger på Klevenhalvön i den södra delen av Smögen. Området ligger direkt söder om Smögenbryggan.


Syftet med förslaget är att uppföra ca 120–150 lägenheter samt utrymmen för kontor, försäljning av båttillbehör och restaurang. Bebyggelsen föreslås uppföras i form av flerbostadshus i tre våningar med möjlighet att inreda vind där parkering huvudsakligen ska lösas under mark. Programförslaget innebär att all bebyggelse inom planområdet rivs och ny bebyggelse uppförs.


Planprocessen startar med ett planprogram för att överskådligt utreda om förslaget är lämplig att uppföra på platsen. I programmet har man särskilt tittat på trafiksituationen, VA och även gjort en volymstudie.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden
22 mars – 23 april 2021.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Program till detaljplan för Långevik 1:12, Väjern


Programområdet är beläget norr om tätbebyggelsen i Väjern. Området är till större delen obebyggt och saknar detaljplan. Det tänkta utbyggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det närmaste jämförbart med hela nuvarande Väjern. Det innebär att övergripande frågor kring infrastruktur, handel, service, förskolor och skolor med mera måste analyseras i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Det är därför som ett program har upprättats som ett första steg i planprocessen.


Programillustrationen redovisar en utbyggnad med cirka 500 bostäder i varierande bebyggelsetyper. Visionen är att skapa en attraktiv och varierande bostadsmiljö med närhet till naturen, skärgården och service. Förutom bostäder föreslås förskola, handel och mindre verksamheter för att tillgodose behovet av service för de nya bostäderna, men också för Väjern som helhet. I programförslaget prövas möjligheten till högre bebyggelse än tidigare etablerat i kommunen (2-5 våningar), för att bland annat kunna spara mer av hällmarken. Exploateringen av området kommer att ske genom en etappvis utbyggnad.


Ett program till detaljplan skickas ut för samråd under tiden 1 juli – 9 augusti 2020.


Med hänsyn till rådande omständigheter kring Covid-19 behöver huvuddelen av dialogen kring programmet föras digitalt. En presentation av programförslaget kommer från och med 10 juli att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. Presentationen hittar du tillsammans med programhandlingarna.


Onsdag 22 juli kl. 9.00 – 12.00 finns möjlighet att via chatt kommunicera med kommunens planhandläggare.

Anmälan krävs för chatt och sker via e-post till: amanda.jansson@sotenas.se eller via telefon: 0523-66 40 00 (växel). Senast 15 juli vill vi ha din anmälan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Samråd

Detaljplan för del av Väjern 3:3 m.fl., Lindalskogen etapp 2, Väjern


Planområdet ligger nordost om Väjerns samhälle och ansluter i söder till detaljplanen för Lindalskogen etapp 1.

 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse genom en utökning av Väjerns samhälle. Detaljplanens förslag omfattar cirka 40-50 bostäder i en blandning av villor och flerbostadshus uppförda i två till tre våningar.


Byggnadsnämnden beslutade den 3 juni 2021 att godkänna samrådsredogörelsen.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga 1:7 m.fl., Stavsäng, Kungshamn


Planområdet är beläget i Stavsäng cirka 2 km norr om Kungshamn, öster om Hallindenvägen, och gränsar till vattenområdet Näsekilen. Planområdet består av två separata delar inom fastigheten Vägga 1:7 samt tillfartsväg. Planområdets sammanlagda areal är knappt 1 ha.

 

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader såsom garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 18 juni till 16 juli.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn


Detaljplanens syfte är att bekräfta nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser, ge möjlighet att uppföra kapell och förråd. Huvudentré till kyrkogården föreslås från den södra tillfarten från Hallindenvägen.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 mars – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Örns camping, Håle 1:9 m.fl.


Planområdet ligger mellan samhället Örn och färjeläget för Bohus Malmön, cirka 1 mil öster om Kungshamn. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 21 februari – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Granskning

Ändring av detaljplan för Kullen, fastighet Bäckevik 1:143 m.fl., Kungshamn

Planområdet ligger i den norra delen av Kungshamn, mellan Bäckeviksgatan och Kungsgatan, i nära anslutning till Kungshamnsvallen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra den befintliga byggnationen planenlig samt att tillåta mindre tillbyggnader.

 

Ett förslag till ändring av detaljplan finns utställd för granskning under tiden 14 oktober – 5 november 2021.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand.


Planområdet ligger i sydöstra delen av Bovallstrands samhälle, öster om Sotenäsvägen (väg 174), direkt norr om Sotenäsbostäders bostadsområde vid Munkebergsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter inom den norra delen av fastigheten Finntorp 2:285. Förslaget ger möjlighet att bilda nya bostadsfastigheter inom vilka en- till tvåvåningshus kan uppföras.

 

Ett förslag till detaljplan finns utställd för granskning under
tiden 23 december 2020 – 15 januari 2021.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för del av Bäckevik 12:1, Kungshamn


Planområdet är beläget på Kvarnberget, i anslutning till Kvarnbergshemmets äldrecentrum i nordvästra delen av Kungshamn. Syftet med detaljplanen är att inom det aktuella planområdet ersätta gällande detaljplan och komplettera användningen ”D1 - Servicehus” med användningen ”B - Bostäder” för att även möjliggöra uppförandet av bostadslägenheter. Användningen inom området föreslås bli ”DB - Vård och bostäder.” Planförslaget medger byggnation inom området i 4-5 våningar.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställt för granskning under tiden 13 juli till 30 augusti 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Detaljplan för fastigheten Ellene 1:412 m.fl., Hunnebostrand

Planområdet ligger i centrala Hunnebostrand, utmed Stationsgatan.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra att byggnaden på fastigheten Ellene 1:412, f.d. Rikets hus, kan byggas om från samlingslokal till bostadsbyggnad innehållande ca 5 lägenheter samt att stationsbyggnaden på del av fastigheten Ellene 1:383 kan byggas om från bussterminal, taxiterminal till en komplementbyggnad.


Ett förslag till detaljplan finns utställd för granskning under
tiden 21 juli – 8 september 2021.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Inför Antagande

Gamla Smögen, Smögen

Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen i syd och öst. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov.


Byggnadsnämnden beslutade den 3 juni 2021 att godkänna granskningsutlåtandet.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:81

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Ulebergshamn, ca 1,5 km norr om Hunnebostrand.Området ligger på en höjd och ansluter till ett redan utbyggt område, Munkebo etapp 1. Tillfart till planområdet ska ske från söder, parallellt med befintlig gata i intilliggande område, Munkebo etapp 1.


Syftet med planen är att möjliggöra bildandet av 19 nya tomter för småhus.


Byggnadsnämnden beslutade den 3 juni 2021 att godkänna granskningsutlåtandet.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Antagande

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrands centrum, norr om Asslerödsvägen, mellan Robackarna och Askum.

Syftet med planen är att skapa byggrätter för ca 20 – 30 bostäder samt plats för eventuell skola eller förskola. Planen är flexibelt utformad så att både villor, radhus, kedjehus eller små flerbostadshus är möjligt att uppföra. Om planen ska nyttjas för endast villor finns plats för 22 tomter alternativt 18 villatomter samt en förskola.


Byggnadsnämnden beslutade den 30 september 2021 att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383, Hunnebostrand

Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.


Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2021-02-18.


PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand

Planområdet ligger i norra Bovallstrand, vid Dinglevägens norra utfart och i anslutning till Bottnafjorden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ca 32 bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel, kontor, småbåtshamn och parkering. Planen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till hela strandlinjen genom en strandpromenad samt naturmark där badplats ingår.


Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni att anta detaljplanen


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00