Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Planerade områden

Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.


Innehåll på denna sida:


Program

Långevik 1:12, Väjern


Program

Program till detaljplan för Långevik 1:12, Väjern


Programområdet är beläget norr om tätbebyggelsen i Väjern. Området är till större delen obebyggt och saknar detaljplan. Det tänkta utbyggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det närmaste jämförbart med hela nuvarande Väjern. Det innebär att övergripande frågor kring infrastruktur, handel, service, förskolor och skolor med mera måste analyseras i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Det är därför som ett program har upprättats som ett första steg i planprocessen.


Programillustrationen redovisar en utbyggnad med cirka 500 bostäder i varierande bebyggelsetyper. Visionen är att skapa en attraktiv och varierande bostadsmiljö med närhet till naturen, skärgården och service. Förutom bostäder föreslås förskola, handel och mindre verksamheter för att tillgodose behovet av service för de nya bostäderna, men också för Väjern som helhet. I programförslaget prövas möjligheten till högre bebyggelse än tidigare etablerat i kommunen (2-5 våningar), för att bland annat kunna spara mer av hällmarken. Exploateringen av området kommer att ske genom en etappvis utbyggnad.


Ett program till detaljplan skickas ut för samråd under tiden 1 juli – 9 augusti 2020.

 

Med hänsyn till rådande omständigheter kring Covid-19 behöver huvuddelen av dialogen kring programmet föras digitalt. En presentation av programförslaget kommer från och med 10 juli att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. Presentationen hittar du tillsammans med programhandlingarna.

 

Onsdag 22 juli kl. 9.00 – 12.00 finns möjlighet att via chatt kommunicera med kommunens planhandläggare.

Anmälan krävs för chatt och sker via e-post till: amanda.jansson@sotenas.se eller via telefon: 0523-66 40 00 (växel). Senast 15 juli vill vi ha din anmälan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Samråd

Detaljplan för Bratteby 1:22, Hunnebohemmet, Hunnebostrand


Planområdet ligger i de östra delarna av Hunnebostrand, ca 1 km från centrum. Området gränsar i norr till Brattebyvägen och i väster till Annerödsvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av Hunnebohemmet och att byggnaden ska kunna användas både för äldreboende och andra boendeformer såsom trygghetsboende eller serviceboende.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden

25 september – 23 oktober 2020.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga 1:7 m.fl., Stavsäng, Kungshamn


Planområdet är beläget i Stavsäng cirka 2 km norr om Kungshamn, öster om Hallindenvägen, och gränsar till vattenområdet Näsekilen. Planområdet består av två separata delar inom fastigheten Vägga 1:7 samt tillfartsväg. Planområdets sammanlagda areal är knappt 1 ha.

 

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader såsom garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 18 juni till 16 juli.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Malmön 1:389, Bohus Malmön


Planområdet ligger centralt på Bohus-Malmön, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, utmed vägen mot Draget. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet med hotell, konferens och uthyrningsstugor. Gällande detaljplan anger användningen allmänt ändamål vilket inte är förenligt med befintlig verksamhet.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 22 maj – 19 juni 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn


Detaljplanens syfte är att bekräfta nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser, ge möjlighet att uppföra kapell och förråd. Huvudentré till kyrkogården föreslås från den södra tillfarten från Hallindenvägen.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 mars – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Örns camping, Håle 1:9 m.fl.


Planområdet ligger mellan samhället Örn och färjeläget för Bohus Malmön, cirka 1 mil öster om Kungshamn. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 21 februari – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand.


Planområdet ligger i sydöstra delen av Bovallstrands samhälle, öster om Sotenäsvägen (väg 174), direkt norr om Sotenäsbostäders bostadsområde vid Munkebergsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter inom den norra delen av fastigheten Finntorp 2:285. Förslaget ger möjlighet att bilda cirka 6 nya bostadsfastigheter inom vilka en- till tvåvåningshus kan uppföras. 

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 5 februari till 4 mars 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Granskning

Detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn


Planområdet ligger i Kungshamn i korsningen Parkgatan/Hallindenvägen mitt emot Sotenäs kommunhus. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i 3 våningar med plats för ca 25 – 30 lägenheter. Befintlig byggnad för handel kommer att rivas.


Ett förslag till detaljplan finns utställd för granskning under
tiden 16 september - 30 september 2020.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG


Gamla Smögen, Smögen


Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen i syd och öst. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för granskning under tiden 15 juli 2020. Granskningstiden har utökats och pågår till och med 23 oktober.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för del av Bäckevik 12:1, Kungshamn


Planområdet är beläget på Kvarnberget, i anslutning till Kvarnbergshemmets äldrecentrum i nordvästra delen av Kungshamn. Syftet med detaljplanen är att inom det aktuella planområdet ersätta gällande detaljplan och komplettera användningen ”D1 - Servicehus” med användningen ”B - Bostäder” för att även möjliggöra uppförandet av bostadslägenheter. Användningen inom området föreslås bli ”DB - Vård och bostäder.” Planförslaget medger byggnation inom området i 4-5 våningar.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställt för granskning under tiden 13 juli till 30 augusti 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5

 

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Ulebergshamn, ca 1,5 km norr om Hunnebostrand.Området ligger på en höjd och ansluter till ett redan utbyggt område, Munkebo etapp 1. I både öster och väster avgränsas planområdet av en brant sluttning. Tillfart till planområdet ska ske från söder, parallellt med befintlig gata i intilliggande område, Munkebo etapp 1. Syftet med planen är att möjliggöra bildandet av 19 nya tomter för småhus.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för granskning under tiden 10 juli - 31 juli 2020.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrands centrum, norr om Asslerödsvägen, mellan Robackarna och Askum. Syftet med planen är att skapa byggrätter för en blandad bostadsbebyggelse och plats för förskola eller skola. Planförslaget möjliggör ca 20-45 bostäder beroende på vilka hustyper som väljs.


Ett förslag till detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl, Hunnebostrand finns utställd för granskning under tiden 5 februari - 26 februari 2020.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383, Hunnebostrand GRANSKNING 2


Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för granskning 2 under tiden 13 februari till 12 mars 2020.

 

Detaljplanen har samråtts, granskats och förslag till antagandehandlingar presenterades för kommunfullmäktige 2018-12-13 §208. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda tre punkter vidare.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Inför Antagande

Antagande

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand


Planområdet ligger i norra Bovallstrand, vid Dinglevägens norra utfart och i anslutning till Bottnafjorden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ca 32 bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel, kontor, småbåtshamn och parkering. Planen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till hela strandlinjen genom en strandpromenad samt naturmark där badplats ingår.


Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni att anta detaljplanen


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand.

Planområdet ligger i ett nedlagt stenbrott i den östra delen av Bovallstrand. Syftet med detaljplanen är att åtgärda de risker som finns med skrotsten i området och samtidigt tillskapa 6 lägenheter i enbostadshus och ca 14 lägenheter i flerbostadshus. Området anges i kommunens översiktsplan som möjligt att pröva för bostäder.


Kommunfullmäktige beslutade den 12 december att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

Publicerad: 2017-03-23 14.39

Senast ändrad: 2020-10-21 07.28

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial