Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Översiktsplan 2022

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.


Beslut om ny översiktsplan

Kommunfullmäktige antog 2022-12-14 §172 översiktsplan 2022 med tillhörande särskild handling enligt miljöbalken, beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla, (Följ länk).

 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen överklagades. Förvaltningsrätten har i beslut den 2023-10-18 upphävt kommunens antagandebeslut.

 

Detta innebär i praktiken att processen med att ta fram en ny översiktsplan åter befinner sig i granskningsskedet.


Översiktsplanen består av kartor och texter i nio delar.


Klicka här för att komma till översiktsplanen. Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen startade 2020 och följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen har samråtts, granskats och yttrandena från respektive skede har sammanställts med förslag på hantering. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 2022-12-14. Planen blev överklagad och förvaltningsrätten beslutade 2023-10-18 att upphäva ÖP2022.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln