Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Översiktsplan 2022

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.


Beslut om ny översiktsplan

Kommunfullmäktige antog 2022-12-14 §172 översiktsplan 2022 med tillhörande särskild handling enligt miljöbalken, beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla, (Följ länk).

 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen är överklagad och hanteras av överprövande myndigheter.


Översiktsplanen är digital och består av kartor och texter i nio delar.


Klicka här för att komma till den digitala översiktsplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen finns en tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.


Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen startade 2020 och följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen har samråtts, granskats och yttrandena från respektive skede har sammanställts med förslag på hantering. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 2022-12-14. När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00