Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Invasiva främmande arter

Jätteloka vid sidan av ett järnvägsspår.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.


Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.


Sotenäs kommun är inget undantag för främmande arter, här finns bland annat spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och parkslide.

 

Förbjudet att sprida invasiva främmande arter

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga privatpersoner, kommunala och statliga fastighetsägare och bolag som äger fastigheter.

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Rapportera EU-listade arter och arterna blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros som skapar stora problem i Sverige. Rapportera invasiva arter på Artfakta, SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll