Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lantmäteri

Kartor är viktiga underlag och är en avbildning av ett geografiskt område. Kartor innehåller olika typer av information som bland annat fastighetsgränser, terräng och servitut. Kartor kan krävas vid olika tillfällen i kontakt med kommunen som vid exempelvis bygglovsprövning, illustrationer eller anmälningar.


Vi har en mät- kart- och gis (geografiskt informationssystem) avdelning som upprättar och uppdaterar kartor och webbkartor för kommunens interna verksamheter.


Behöver du en karta kan Sotenäs kommuns mät- och kartavdelning kan hjälpa dig med flera typer av kartor. Vi har inget eget lantmäteri, vilket betyder att det statliga lantmäteriet kan hjälpa dig med en del kartor och information. För att ta reda på vart du ska vända dig se nedan.


Ansvarsfördelning mellan kommunen och det statliga lantmäteriet‌

Kommunen kan
hjälpa dig med

(mot fastställd taxa):


Lantmäteriet kan

hjälpa dig med:

Utdrag ur primärkartan digitalt eller på papper på valfritt område och i
valfri skala.

Frågor om avstyckning, fastigheter och gränser

Upprättande av grundkarta

Ändra eller upprätta servitut, gemensamhetsanläggningar
eller gränser

Nybyggnadskarta

Lantmäteriförrättning

Utsättning och utstakning av byggnad

Historiska kartor


Se nedan för beskrivning av orden ovan och vid vilket tillfälle du kan få användning av materialet.


Primärkartan är kommunens egen karta med en
hög detaljrikedom, finns för kommunens samhällen. Kartan àjourföres kontinuerligt och kan kompletteras med ett "ortofoto".


Grundkartan innehåller information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader. Grundkarta upprättas i samband med detaljplanering och kan utformas efter detaljplanens behov.


Nybyggnadskartan är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. Nybyggnadskartan redovisar bland annat befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, prickad mark från detaljplan och byggnadsreglerande bestämmelser. Den ska även redovisa
markhöjdskillnader, nivåkurvor, servitut, och andra viktiga
byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.


Fastighet; All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen - namn och nummer - till exempel Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun. En fastighet avgränsas av fastighetsgränser som finns markerade på marken och redovisade i en karta.


En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja t ex en väg.


Ett servitut ger en fastighetsägare rätt att utnyttja en annans fastighet på ett visst sätt. Servitutet kan till exempel ge en rätt att nyttja en brunn på någon annans fastighet eller använda en utfartsväg som går över grannens mark. Det finns två former av servitut - officialservitut och avtalsservitut.


Gemensamhetsanläggning kan upprättas för att sköta och ansvara för gemensamma anläggningar som vägar, garage
eller vatten- och avloppsanläggningar utanför den egna fastighetens gränser.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

Markus Olsson

Mätningsingenjör


markus.olsson2@sotenas.se

0523 - 66 46 38