Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till miljöavdelningen.


Anmälan om installation av värmepump


För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan görs till miljönämnden i mellersta Bohuslän.


Tillstånd kan krävas på vissa platser t.ex. vattenskyddsområden.


Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Ärendet behandlas vanligtvis 1-6 veckor efter det att en fullständig anmälan inkommit. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.


Använd gärna Lantmäteriets "Min karta" för att skapa en karta och rita in borrhålets placering, se länk i högerspalten.


När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Ansvar för miljöeffekter

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Det kan i sin tur leda till krav på åtgärder och skadestånd till kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som ansvarar för att det inte uppstår några oönskade miljöeffekter i samband med installationen.

Rätt anläggning

Man måste vara noga med var man placerar anläggningen när det gäller utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten. Följande bör man ta hänsyn till vid placering av sin anläggning;


 • Energibrunnar bör, ur värmeutvinningssynpunkt, inte placeras närmare varandra än 20 meter därför bör energibrunn placeras 10 m från tomtgräns, för att inte begränsa grannars möjlighet till värmeutvinning.
 • Skydd av dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
 • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör placeras nedströms dricksvattentäkten.
 • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 m längs större vattendrag och sjöar).
 • Kulturminnesskydd (fornminnen och liknande).
 • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
 • Placering enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.
 • Anlita en certifierad brunnsborrare. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i samarbete med branschorganisationer och ställer krav på erfarenhet, kunnande och försäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget Rise. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vid installation av jordvärme, tänk på att göra en slangkarta så att du i framtiden kan gräva utan att skada värmepumpsanläggningen.
 • Ett byte från ved-, olje- eller pelletspanna till värmepump kan leda till att ventilationen minskar. Samtidigt blir murstocken kallare. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på fukt i vindsutrymmet! Källaren blir också kallare utan värme från en förbränningspanna. Det kan bli nödvändigt att sätta in radiatorer eller fläktkonvektor i källaren.


Grönyta eller rännstensbrunn

Det avfall som uppkommer vid borrning i berg kallas för borrkax och är finkornigt bergartsmaterial. Det uppstår stora mängder slam/borrkax och vatten vid borrning som behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Slammet/borrkaxet kan, om det inte hanteras på rätt sätt, sätta igen dagvattenledningar, störa biologiskt liv i känsliga recipienter och sätta igen dräneringsledningar mm. Borrvattnet bör gå till minst en tio kubikmeters sedimentationscontainer för avslamning. Därefter kan vattnet i första hand släppas ut på en grönyta eller möjligen grusplan. Finns ingen grönyta att tillgå så kan det vara aktuellt att släppa i en rännstensbrunn, dock får vatten som uppkommer vid borrning inte utan tillstånd från kommunens gatuavdelning ledas till dagvattenledningar via rännstensbrunnarna. Här kan det tillkomma en avgift för rengöring av rännstensbrunnen då borrkaxet i värsta fall lägger sig som cement som förstör funktionen hos rännstensbrunnen. Mer information om avgift för rengöring av rännstensbrunnarna finns hos kommunens gatuavdelning.


Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.


Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Luftvärmepump

Det finns tre typer av värmepumpar som tar tillvara på värmen från utomhusluften alternativt förbrukad ventilationsluften. Luftvatten- och luftluftvärmepumpar tar värme från utomhusluften vilket gör att utomhustemperaturen påverkas dess verkningsgrad och värmefaktor. Luftvärmepumpar behöver normalt sett inget kommunalt tillstånd.

Luft-vattenvärmepump

Värmen som utvinns ur uteluften överförs till det vattenburna värmesystemet, även tappvarmvattnet kan värmas av värmepumpen.

Att tänka på:


 • Behövs en back-up system, när utomhusluften blir kallare minskas effekten på pumpen
 • Sker ett byte från ved-, olja- eller pelletspanna bör ventilationen ses över, speciellt i källare och på vind där annars fukt kan stanna kvar.
 • Det bildas rimfrost i utomhusdelen vilken med jämna mellanrum smälter bort, se till att smältvattnet kan ledas bort för att undvika isbildning
 • Kan medföra en del ljud, tänk därför på placering av utomhusdelen så inte grannar störs

Luft-luftvärmepump

Liksom luft-vattenvärmepumpen tas här värmen från uteluften, men istället för att överföras till ett vattensystem omvandlas den till varmluft som blåses ut i huset. För att detta system ska fungera optimalt bör huset ha en öppen planlösning, annars kan varmluften hindras från att spridas i hela huset.

Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och hur mycket man kommer kunna spara beror väldigt mycket på hur väl värmen kan sprida sig i huset. Grovt räknat tappar man 2 grader för varje tröskel varmluften måste transporteras över. Detta system värmer alltså bara inomhusluften, inte vattnet i radiatorerna, och då heller inte tappvarmvattnet.

Att tänka på:


 • Kolla att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar som de ska
 • Kan medföra en del buller, tänk på placering av både utomhus- och inomhusdelarna att det inte stör någon
 • Se till att ta hand om kondensvattnet som bildas i utomhusdelen

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen i ventilationsluften som lämnar huset, detta kräver att det är mekanisk ventilation.

Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till det vattenburna uppvärmningssystemet och/eller till varmvattenberedning.

Vid alla typer av installationer rekommenderas att ta in offerter från flera leverantörer, minst tre olika men gärna fler.

Mer information om värmepumpar hittar du på Energimyndighetens sida om respektive värmepump.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll