Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Vy över Hållö Fyr med solnedgång i bakgrunden.

Sotenäs kommun har en unik miljö, där landskapet, havet och bebyggelsen tillsammans skapar ett kulturlandskap av nationellt intresse. Kvaliteterna uppskattas av såväl åretruntboende, delårsboende samt besökare och utgör en mycket stark attraktionspotential.


Bohusläns museum har arbetat fram ett dokument som beskriver kulturhistoriskt värdefulla områden i kommunen. Det kulturhistoriska underlaget används idag som stöd och råd i plan- och bygglovsärenden.


För att värna om den befintliga miljön har kommunen arbetat fram detta bebyggelsevårdsdokument samt ett gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. Det skall tjäna som en kunskapsbank för personer som planerar att bygga nytt eller renovera äldre hus i Sotenäs. Dokumenten innehåller fakta och tankar kring arkitektur, estetik och bohuslänska förhållanden, kombinerat med anvisningar för hur man bör behandla gamla hus för att värna om deras kulturvärden.


Det övergripande syftet är att förmedla ett synsätt på Sotenäs miljö som ställer de estetiska frågorna i centrum. Efter att ha tagit del av materialet är det kommunens förhoppning att läsaren skall ha fått en så bra inblick i Sotenäs bebyggelsehistoria och naturmässiga särdrag att han/hon kan agera som en medveten förvaltare av byggnadsarvet och tillsammans med andra värna om att den byggda miljöns kvaliteter bibehålls.


Kommunen har beslutat att undanta utpekade kulturhistoriska miljöer från bygglovsbefriade åtgärder som de så kallade Attefalls-reglerna. Vilka områden som är utpekade framgår översiktligt i dokumentet "Kulturmiljöer i Sotenäs kommun" samt i bygga och bo kartan under Relaterad information till höger.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll