Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Bygglovsprocessen

Glasögon och en kopp med Sotenäs kommuns logotype står vid en karta.

Innan du lämnar in en ansökan

 • Det är mycket att tänka på innan du lämnar in en bygglovsansökan. Fundera igenom ordentligt vad du vill göra och ta gärna reda på förutsättningarna innan du lämnar in en bygglovsansökan.


 • Du kan läsa mer om olika typer av åtgärder genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster. Är du osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan kan du kontakta byggenheten.


 • Om du ska söka bygglov är det bra att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan och vad du enligt detaljplanen får göra på din tomt. Under Relaterad information till höger kan du komma till bygga och bo kartan där du kan hitta din fastighet och ta reda på vilka bestämmelser som gäller.Handläggning av en ansökan

 • När du har lämnat in en bygglovsansökan får du först en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan och information om handläggningstid och vilket diarienummer ditt ärende har.


 • Därefter fördelas ärendet till en handläggare som granskar om inlämnade handlingar bedöms vara kompletta för att ärendet ska kunna handläggas. Behöver ärendet kompletteras skickas ett föreläggande om komplettering till dig.


 • När en bygglovsansökan har bedömts vara komplett granskas den sökta åtgärden mot gällande detaljplan (om fastigheten omfattas av en detaljplan), samt gällande lagar och regler.
  Om det behövs ges berörda grannar möjlighet att yttra sig. Ärendet kan även behöva skickas på remiss till olika remissinstanser beroende på vad du vill göra och var din fastigheten ligger.Byggprocessen (Från godkänt bygglov till färdigställande)

 • Innan arbetena får påbörjas måste ett startbesked erhållas. Vid enklare åtgärder kan du få ett startbesked i samband med bygglovet. Du får då påbörja åtgärden, 4 veckor efter att beslutet publicerats i Post och inrikes tidningar observera också att beslutet får laga kraft först 4 veckor efter att det publicerats i Post och Inrikes tidningar. Arbeten som påbörjas innan ett beslut om bygglov fått laga kraft utförs på egen risk.


 • Om du erhåller ett bygglov utan startbesked står det i beslutet vad du behöver göra för att få ett startbesked. Vanligtvis krävs ett tekniskt samråd och det är kommunens byggnadsinspektör som kallar till ett sådant möte.


 • När du har fått ditt skriftliga startbesked får arbetena påbörjas. Om arbetena påbörjas utan ett skriftligt startbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp.


 • Under byggnationstiden kan byggnadsinspektören behöva komma ut och titta på arbetsplatsen. Om det behövs så har du blivit informerad om det innan du fått ditt startbesked.


 • När arbetena sedan är färdigställda behöver du få ett skriftligt slutbesked innan den utförda åtgärden får tas i bruk. I ditt startbesked står det vad du behöver göra för att få ett slutbesked. Om den utförda åtgärden tas i bruk utan ett skriftligt slutbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp.


 • När du har erhållit ditt skriftliga slutbesked får åtgärden tas i bruk.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll