Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Sjöbodstomt

Sjöbodens historia

Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att lösa de mark- och byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor. Vi måste därför tillsammans med alla medel bevara denna unika allemansrätt så att även samma rätt gäller för framtida generationer.

 

Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla sina ursprungliga funktioner. De utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och det betydelsefulla fisket. Fisket lade grunden för ekonomin och den utveckling som byggt upp de kustsamhällen vi har idag. Området runt sjöbodar har också av tradition varit en samlingspunkt för samhället.

 

Kustmiljöerna och skärgårdssamhällena är kulturmiljöer med höga kulturvärden som enligt lag (plan- och bygglagen samt miljöbalken) skall skyddas och vid all förändring behandlas med varsamhet, så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner.

Vad är en sjöbod?

En sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap. Byggnadens användning skall tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar samt upprättat lägenhetsarrende.

 

Sjöboden får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation är tillåten. Sjöboden skall ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen. Sjöboden får inte inredas, eller användas för bostadsändamål. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden skall kunna nyttjas för boende. Plank eller staket får ej sättas upp i anslutning till sjöboden

Sjönära byggnad

Sjönära byggnad är en av kommunen medgiven verksamhet som bedrivs i en sjöbod. Definitionen sjöbod upphör därmed och alla byggnader placerade vid strandkanten är således inte sjöbodar.

Sjöbodar på kommunal mark

Sjöbodar inom kommunen är med få undantag uppförda på kommunal mark och markanvändningen regleras då genom lägenhetsarrenden (sjöbod) och anläggningsarrenden (sjönära byggnader)

 

 


Publicerad: 2017-04-19 10.55

Senast ändrad: 2017-06-13 17.13

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial