Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ekonomi & budget

Enligt kommunallagen ska det för den kommunala verksam­heten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hus­hållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksam­hets­­­perspektiv.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett finansiellt perspektiv inne­bär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta inne­bär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett verksamhets­perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnads­effektivt och ändamåls­enligt sätt. För att skapa förut­sättningar för en god ekonomisk hus­hållning måste det finnas ett klart sam­band mellan resurs­åtgång, prestationer, resultat och effekter.


Budget

Budget 2017 är beslutad av kommun­fullmäktige 2016-06-02 § 55. Budgeten innehåller en beskrivning av kommunens nämnds- och förvaltnings­organisation, vision och mål, god ekonomisk hus­hållning, omvärlds­beskrivning, personal­politik, kommunens ekonomiska utveckling under de senaste åren som gått, kommunala jämförelser, budget­förutsättningar, budget fördelad per nämnd eller styrelse, fler­års­plan och ekonomiska styr­principer.

 

Efter att kommun­­fullmäktige beslutat om nämnds­­bidragens storlek är det upp till varje nämnd eller styrelse att fördela ut till­delad budget per verksamhet inom den egna nämnden eller styrelsen.

 

Årsredovisning

Kommun­styrelsen, omsorgs­nämnden, utbildnings­nämnden, miljö­nämnden och byggnads­nämnden upprättar efter årets slut egna års­­redovisningar som behandlas av respektive nämnd eller styrelse. I års­redovisningen beskriver och kommenterar de kommunala verksamheterna sitt arbete under året som gått, mål­­uppfyllnad, om budgeten räckt till och förväntningar på åren som kommer.

 

Förutom de nämnd­s­pecifika års­­redovisningarna görs en större års­­redovisning som avser hela organisationen Sotenäs kommun. Denna presenteras både i sin hel­het samt i kort­version här på hem­sidan. Delårs­rapport för perioden januari till juni presenteras också här.

Publicerad: 2017-10-09

Senast ändrad: 2017-03-23 14.42

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial