Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Försäljningsklara tomter

Ledig tomt i Hunnebostrand

Axels gata 9 i Hunnebostrand, är försäljningsklar.

Ledig tomt i Hunnebostrand

Per Väktares gata 2 i Hunnebostrand är försäljningsklar.

Ledig tomt i Hunnebostrand

Per Väktares gata 3 i Hunnebostrand, är försäljningsklar.

Ledig tomt i Hunnebostrand

På Tullstigen 26-32 i Kungshamn finns flera försäljningsklara tomter med mycket centralt läge.

Lediga tomter

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek

Hunnebo 1:679

Riddar Axels gata 9, Hunnebostrand

926 kvm

Hunnebo 1:694

Per Väktares gata 2, Hunnebostrand

782 kvm

Hunnebo 1:686

Per Väktares gata 3, Hunnebostrand

861 kvm

Gravarne 3:123

Tullstigen 30, Kungshamn

319 kvm

Gravarne 3:124

Tullstigen 32, Kungshamn

330 kvm


Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för permanentboende


Sotenäs är en attraktiv kustkommun och intresset att vara fritidsboende i kommunen är stort. Kommunens målsättning är att bibehålla ett levande samhälle året runt.

Ett sätt att uppnå detta är att sälja tomter för bebyggande av permanentbostäder. Syftet med tomtkön och de regler som gäller för köp är att förmedla fastigheter för permanentboende och förhindra köp i spekulationssyfte.

Tilldelning av tomter avser uteslutande sökande för åretruntboende. Köparen förbinder sig att bosätta sig permanent på fastigheten och folkbokföra sig på denna. Köparen förbinder sig vidare att inte överlåta fastigheten inom 10 år.

 

Anmälan

 

1.

Kommunen tar ut en tomtköregistreringsavgift om 1 500 kronor.

2.

För att platsen i kön ska behållas ska en årsavgift betalas med 200 kronor.

3.

Betalade avgifter återbetalas inte.

4.

Sökande ska vid anmälan ha fyllt 18 år och ha för avsikt att bygga bostadshus för permanent bosättning och att själv bo i densamma.

5.

De som önskar förvärva en tomt ska lämna in skriftlig ansökan på avsedd blankett samt betala in registreringsavgift enligt fastställd taxa.

6.

Registrering sker efter att både ansökan och anmälningsavgift inkommit. Sökande inplaceras i turordning i kön efter registreringsdag

7.

Registreringen är personlig och kan inte överlåtas.

8.

Sökanden registreras på områden som sökanden angett intresse av.

9.

Sökande ska omgående och skriftligen meddela namn- och/eller adressändring.

10.

Önskemål om eventuella ändringar, förutom namn- och/eller adressändring, kan endast tillgodoses i samband med betalning av årlig köavgift.

11.

Äkta makar och sammanboende rar endast lämna in en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller om sammanboendet upphör får parterna avgöra vem som ska överta platsen. Detta ska skriftligen meddelas till kommunen.

12.

Avregistrering ur kön sker då:

 

a) sökanden accepterar ett erbjudande om tomt

 

b) sökanden tackat nej till 5 erbjudanden per ort

 

c) sökanden inte betalat årsavgiften inom föreskriven tid

 

d) sökanden ej följer tomtköreglerna

Fördelningsregler

13.

Fördelning av tomter sker efter turordning i kön.

14.

Sökande som erhållit tomt förbinder sig att bosätta sig på densamma på sådant sätt att sökanden folkbokförs på fastigheten.

15.

Sökanden som har eget bostadshus i kommunen kan anvisas ny tomt under fortsättning att befintligt bostadshus säljes för permanentboende. Denna försäljning ska ske inom ett år från tilldelningsbeslutet samt bekräftas genom att giltig köpehandling uppvisas for kommunen. Om detta villkor inte uppfylls anses sökanden ha hävt köpet med kommunen och reglerna enligt punkt 3 och 24 ska tillämpas. Köparen har ingen rätt till skadestånd eller någon som helst kompensation av kommunen for den händelse köpet återgår. Kommunstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, befria köparen från detta krav.

16.

Sökande som tidigare tilldelats tomt genom kommunen får inte tilldelas ny tomt förrän tidigast tio år efter det datum köpebrevet tecknats.

17.

Sökande som tilldelats tomt och som inte mantalskrivit sig där eller som sålt fastigheten vidare inom förbindelsetiden på 10 år äger inte rätt att tilldelas ny tomt.

Vite

17.

Tomtpriserna grundas på att köparna bosätter sig på fastigheten minst 10 år. Tomterna säljs därfÖr med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, det vill säga att det gäller även inom familjen, och innebär att köparen inte FÅr överlåta fastigheten inom tio år efter datum för undertecknande av köpebrev.

18.

Om köparen i strid med de förbindelser som tecknats med kommunen överlåter fastigheten vidare inom en tioårsperiod från det datum köpebrevet under-tecknades är han omgående skyldig att betala ett avtalsvite enligt nedan:

 

Övrigt

Period

Belopp

Upp till 5 år efter datum for undertecknande av köpebrev 5 år och en dag till 7 år efter datum for undertecknande av köpebrev

2 gånger tomtpriset, dock högst l 000 000 kronor 1,5 gånger tomtpriset, dock högst 750 000 kronor

7 år och en dag till 10 år efter datum för undertecknande av köpebrev

1 gånger tomtpriset, dock högst 500 000 kronor

 

Befrielse av vite


20. Kommunstyrelsen kan, då synnerliga skäl föreligger, befria köparen från betalning av vite. Tolkning och tillämpning av bestämmelserna görs av kommunstyrelsen.

Övriga tomtköregler - Sotenäs kommun

Övriga regler

21.

Önskar sökanden häva köpekontraktet, ska 7 500 kronor av handpenningen tillfalla kommunen som administrationskostnad. Resterande handpenning ska återbetalas. Återlämnad tomt ska fördelas enligt punkt 13 i dessas tomtköregler (beträffande sökande jämför punkt 15)

22.

Då tomt tilldelats ska köpekontrakt upprättas inom 30 dagar från tilldelnings-beslut och handpenning om 75000 kronor erlagts.

23.

Köpebrev upprättas sedan startbesked lämnats, varvid handpenningen avräknas.

24.

Sökanden ska söka bygglov för permanent bostadshus på tomten inom sex månader från tilldelningsbeslut. I de fall sökanden omfattas av punkt 15 ska bygglov sökas senast sex månader efter försäljning av tidigare bostadshus, räknat efter datum på köpekontraktet.

25.

Byggnadsplikt gäller inom 18 månader från tillträdesdagen. Som fullgjord byggnadsplikt räknas att bottenplatta eller motsvarande byggnadskonstruktion färdigställts. Förlängning av påbörjandetiden kan medges av kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger.

26.

Om byggnadsplikten eller kravet på bygglov inte fullgjorts ska köpet återgå. Köparen har ingen rätt till skadestånd eller någon som helst kompensation av kommunen för den händelse köpet återgår. Köparen har dock rätt att återta handpenning efter avdrag av administrationskostnad enligt punkt 22. Ränta utgår ej.

27.

Kommunstyrelsen äger rätt att godkänna undantag från gällande tomtköregler och att, när särskilda skäl föreligger, sälja tomter utan att ta hänsyn till turordningsreglerna i tomtkön.

28.

Kommunstyrelsen beslutar om justering av registreringsavgift, årsavgift och administrationskostnad.

 

Övergångsbestämmelser

29.

För redan tecknade köpekontrakt gäller tidigare regler. För sökanden som registrerats före dessa reglers ikraftträdande gäller att sökanden genom betalning av årlig avgift enligt punkt 11 omfattas av dessa nya regler. Den som redan registrerats i kön enligt tidigare regler äger rätt att stå kvar i kön även om detta skulle strida mot nya registreringsregler.

30.

Dessa tomtköregler gäller från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

31.

Tomtköreglerna ska revideras varje mandatperiod.

Publicerad: 2017-05-12 12.10

Senast ändrad: 2018-04-13 09.36

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Siv Bennis

Registrator

 

siv.bennis@sotenas.se

0523 - 66 45 10

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial