Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Ekonomi & budget

Enligt kommunallagen ska det för den kommunala verksam­heten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hus­hållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksam­hets­­­perspektiv.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett finansiellt perspektiv inne­bär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta inne­bär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett verksamhets­perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnads­effektivt och ändamåls­enligt sätt. För att skapa förut­sättningar för en god ekonomisk hus­hållning måste det finnas ett klart sam­band mellan resurs­åtgång, prestationer, resultat och effekter.


Budget

Budget 2017 är beslutad av kommun­fullmäktige 2016-06-02 § 55. Budgeten innehåller en beskrivning av kommunens nämnds- och förvaltnings­organisation, vision och mål, god ekonomisk hus­hållning, omvärlds­beskrivning, personal­politik, kommunens ekonomiska utveckling under de senaste åren som gått, kommunala jämförelser, budget­förutsättningar, budget fördelad per nämnd eller styrelse, fler­års­plan och ekonomiska styr­principer.

 

Efter att kommun­­fullmäktige beslutat om nämnds­­bidragens storlek är det upp till varje nämnd eller styrelse att fördela ut till­delad budget per verksamhet inom den egna nämnden eller styrelsen.

 

Delårsrapport

Sotenäs kommun gör en delårsrapport per den 30 juni. Rapporten innehåller förvaltningsberättelse, ekonomisk utveckling, mål för god ekonomisk hushållning, ekonomisk redovisning för kommunen och koncernen, samt en ekonomisk helårsöversikt per nämnd och bolag för verksamhetsåret.

 

Årsredovisning

Kommun­styrelsen, omsorgs­nämnden, utbildnings­nämnden, miljö­nämnden och byggnads­nämnden upprättar efter årets slut egna års­­redovisningar som behandlas av respektive nämnd eller styrelse. I års­redovisningen beskriver och kommenterar de kommunala verksamheterna sitt arbete under året som gått, mål­­uppfyllnad, om budgeten räckt till och förväntningar på åren som kommer.

 

Förutom de nämnd­s­pecifika års­­redovisningarna görs en större års­­redovisning som avser hela organisationen Sotenäs kommun. Denna presenteras både i sin hel­het samt i kort­version här på hem­sidan. Delårs­rapport för perioden januari till juni presenteras också här.

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2017-11-15 15.58

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial