Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer.
Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd. Rådet är dock en mycket viktig kanal till de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att deras synpunkter skall beaktas.

Uppgifter/Verksamhet
Kommunens olika organ skall genom KPR samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen skall i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i kommunens insatser. Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället.

Rådets sammansättning
KPR består av sex ledamöter som (inklusive ordföranden) utses av kommunen samt lika många företrädare för kommunens pensionärsorganisationer. Av dessa utses fyra ledamöter av PRO och två ledamöter av SPF. Dessutom utses personliga ersättare för samtliga ledamöter.
För kommunen utses ledamöter från kommunstyrelsen samt övriga kommunala nämnder vars ansvarsområden berör pensionärernas förhållanden.
Rådets ledamöter utses för en tid av fyra år och med den 1 januari året efter att val till kommunalfullmäktige hållits.

Senast ändrad: 2017-04-19

Läs mer
Kontakta

Lena Vilhelmsson
Nämndsekreterare
Telefon: 0523-66 45 90
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies