Sotenäs kommun, länk till startsidan

Överklaga beslut

Överklagande enligt förvaltningslagen  

Beslut av kommunala nämnder som fattats med stöd av särskilda lagar som till exempel socialtjänstlagen kan i regel överklagas av den som berörs av beslutet.
Tillsammans med beslut ska det alltid medfölja en förklaring om hur du ska gå tillväga om du vill överklaga beslutet (besvärshänvisning). Du har rätt att få hjälp av en tjänsteman med att överklaga ett beslut. När det gäller beslut fattade med stöd av socialtjänstlagen, kontaktar du kommunens biståndshandläggare/socialsekreterare.

Överklagandet ska ske skriftligen och sändas till den nämnd, som meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen pröva om beslutet, eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (1986:223).  

Överklagande enligt kommunallagen  

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd och som inte ska överklagas enligt förvaltningslagen, kan du begära så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandet ska då ske skriftligen och sändas till förvaltningsrätten. Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet med beslutet har justerats (godkänts) och satts upp på kommunens anslagstavla. Den officiella anslagstavlan finns i kommunhuset på Parkgatan 46 i Kungshamn. Rätt att överklaga denna typ av beslut, genom att påkalla laglighetsprövning, har den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Telefon: 031-732 70 00

Senast ändrad: 2016-07-13

Läs mer
Kontakta

Nina Roos
Förvaltningschef
Telefon: 0523-66 45 50
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies