Sotenäs kommun, länk till startsidan

Anhörigstöd

Omsorgsnämndens uppdrag gällande anhörigstöd

Vård- och omsorgsinsatserna skall utformas utifrån den enskildes individuella behov, intressen och egna resurser och ska bygga på respekt för den enskildes vilja, självbestämmande och integritet. Insatserna ska vara av god kvalitet och ge trygghet.

Här kan du läsa kommunens handlingsplan för anhörigstöd 2016-2018PDF

Anhörig är den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Du som är anhörig kan vara en familjemedlem eller släkting, nära vän eller granne.

Biståndsbedömda insatser

Kommunens biståndsbedömda insatser ger anhöriga ett indirekt stöd, då det är den närstående (den sjuka eller funktionsnedsatta) som tar emot omsorgen, vilket frigör tid för den anhörige. Exempel på biståndsbedömda insatser är dagverksamhet, avlösning och korttidsvistelse. Det är biståndsenheten som tar alla beslut om avlastning och till biståndsenheten kan man höra av sig om man exempelvis vill ha information om möjligheter och villkor för stöd eller avlösning i olika former. Den anhörige kan tillsammans med den närstående söka stöd utifrån de behov som finns, vilket en biståndshandläggare därefter prövar.

Vid all form av avlösning så som avlösning i hemmet, korttidsvård, dagverksamhet och ledsagning är det alltid två parter inblandade som skall samtycka till arrangemanget. Dels den anhörige som önskar om att bli avlöst från sitt frivilliga åtagande att hjälpa, stödja eller vårda sin närstående och dels den närstående som måste vilja göra en ansökan om insatsen. Det får inte råda något tvivel om att den person som får insatsen samtycker till att ta emot insatsen.

Vår ambition är att din närstående skall kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt och som anhörig erbjudas berättigat stöd så att det upplevs tillfredställande för båda parter.

Rätt till avlösning
Om du som anhörig vårdar närstående så har du möjlighet att utifrån utredning och i dialog med biståndsbedömare få anhörigstöd i form av avlastning/avlösning de timmar du anses behöva. 16 timmar/månad av dessa är kostnadsfria.

Anhöriga har även rätt att ansöka om stöd för egen del för att underlätta deras vardag.

Anhörigsamordnaren
Om du har allmänna frågor och/eller vill samtala med andra som vårdar en närstående, kan du ta kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Anhörigsamordnaren är till för dig, och syftar till att ge dig råd och stöd för att underlätta ditt liv tillsammans med din närstående.

Anhörigstödjande aktiviteter
Kommunen utvecklar ständigt sitt stöd till anhöriga med aktiviteter som inte kräver ett biståndsbeslut. Exempel på sådana aktiviteter kan vara anhöriggrupper, föreläsningar samt möjlighet till vila och rekreation. Mer om detta anhörigstöd kan du läsa under fliken Anhörigstödjande aktiviteter. Har du några tankar eller önskemål om aktiviteter kan du kontakta anhörigsamordnaren.

Senast ändrad: 2017-04-03

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies