Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgarantier för myndighetsutövning

Genom kvalitets- och värdighetsgarantigarantierna ska du veta vad du kan förvänta dig av oss när det gäller tjänster och service. Myndighetsutövning är all handläggning av ansökningar och anmälningar. Myndighetsutövning innefattar olika moment som att besluta om en utredning ska inledas, inhämta uppgifter från myndigheter och enskilda personer, dokumentera de uppgifter som inhämtas och olika åtgärder under utredningsarbetet samt att fatta beslut.

All myndighetsutövning har sin grund i lagstiftning, författningar eller förordningar.

Den myndighetsutövning som sker inom Omsorgsförvaltningen är i huvudsak all handläggning inom ramen för Socialtjänstlagen, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVM (Lagen om vård av missbrukare) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), samt all handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst, avgifter som är kopplade till besluten och bostadsanpassning. Myndighetsutövningen inom Omsorgsförvaltningen sker framför allt inom enheterna Individ- och familjeomsorgen och Omsorgskontoret.  

Sotenäs kommun garanterar att:

  1. Du får alltid återkoppling inom en 5 arbetsdagar på att vi har mottagit din anmälan/ansökan.
  2. Som sökande får du alltid information om dina rättigheter och skyldigheter när du träffar oss första gången.
  3. All handläggning sker av personal med adekvat utbildning.
  4. Du blir alltid bemött respektfullt och professionellt.

Vi förväntar oss av dig:

  1. Att du meddelar oss om du får förhinder att komma till bokade möten.
  2. Att du bidrar i till din egen utredning och lämnar in de underlag vi behöver.

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschef för myndighetsutövning, eller fyll i synpunktshantering på www.sotenas.se/synpunktenlänk till annan webbplats. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef.

Senast ändrad: 2017-03-03

Läs mer

Kontakta

Mariann Lundin
Avdelningschef Myndighet & Kvalitet
Telefon:0523-66 45 81
Skicka e-post till »

Maria Edlund
Avdelningschef IFO
Telefon: 0523-66 47 33
Skicka e-post »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies