Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalititets- och värdighetsgarantier för anhörigstöd

Anhörigstödet har sin grund i det dagliga mötet mellan brukare, anhöriga och personal. För att skapa en förtroendefull relation är det viktigt att anhöriga får möjlighet till råd och stöd och att kunna uttrycka tankar och känslor, kanske inte minst tillsammans med andra anhöriga som har liknande erfarenheter. Stödet till anhöriga ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet.

Sotenäs kommun garanterar dig

  • att du som anhörig bemöts respektfullt och professionellt.
  • att synpunkter och klagomål besvaras och du får en bekräftelse inom 10 dagar, där det anges vem som kommer att handlägga ärendet.
  • att din närstående får en kontaktperson, som har huvudansvaret i kontakten med dig och din närstående utifrån de insatser som beviljats enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • att tillsammans med din närstående vara delaktig vid påbörjande av en genomförandeplan inom 2 veckor, utifrån de insatser enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
  • att du möts av personal med adekvat utbildning.
  • att bli erbjuden enskilda strukturerade samtal samt planerade träffar med andra anhöriga i samma situation, t.ex. caféverksamhet.
  • att du som anhörig kan få avlösning i hemmet av hemtjänstpersonal.

Verksamheten har nolltolerans mot alla former av missförhållanden.

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschef för anhörigstöd eller fyll i synpunktshantering på www.sotenas.se/synpunkter. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef. 

Senast ändrad: 2017-02-28

Läs mer

Kontakta

Malin Strömberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0523-66 44 23
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies