Sotenäs kommun, länk till startsidan

Köldmedier

Atmosfärens ozonskikt skyddar jordytan mot skadlig ultraviolett strålning. Ozonskiktet bryts ned av vissa kemikalier, bland annat CFC och HCFC (freoner). CFC är så kallade hårda freoner och har cirka 20 gånger kraftigare ozonnedbrytande effekt än HCFC, som är så kallade mjuka freoner. Riksdagen har beslutat att användningen av dessa ämnen skall upphöra och därför är det sedan år 2002 förbjudet att fylla på CFC och HCFC i kyl- och värmeanläggningar. Tillåtna att fylla på och använda är ämnesgruppen HFC.

Kontroll och informationsplikt


Alla som äger en kyl- eller värmepumpanläggning som innehåller mer än 3 kilo köldmedier ska göra kontroll av den tekniska säkerheten och funktionen i anläggningen minst en gång per tolvmånadersperiod. Reglerna omfattar även privata hushåll.

Ett statligt organ, SWEDAC, har rätt att ackreditera en eller flera personer i ett företag att arbeta med f-gaser och ozonnedbrytande ämnen. Dessa ackrediterade personer får kontrollera din köldmedieutrustning och sköta service på den.

Resultat av den återkommande kontrollen ska rapporteras till Miljönämnden i mellersta Bohuslän senast den 31 mars påföljande år om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kilo. I den totala köldmediemängden räknas enbart aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll det vill säga aggregat med mer än 3 kilo köldmedium. Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering, riskerar du att få betala miljösanktionsavgift.

Registerföring


De verksamhetsutövare som har aggregat innehållande 3 kg eller mer köldmedia är skyldiga att föra journal över relevanta händelser under året. Register ska föras dels över den mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen, dels över de mängder köldmedia som påfylls och omhändertas under året i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande av aggregat. Orsak till ev. läckage ska framgå. Uppgifter om datum för och resultat på utförda kontroller ska journalföras. Uppgifter om vem som utfört de aktuella arbetena ska framgå. Aggregaten ska vara skyltade med den typ och mängd köldmedia de innehåller.

Detta registret ska på begäran göras tillgängligt för miljöenheten.

Installation och skrotning


Innan man installerar en kyl- eller värmepumpanläggning som innehåller mer än 10 kilo köldmedier skall man informera om detta till Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Om man vill skrota ett aggregat ska man informera Miljönämnden i mellersta Bohuslän senast den 31 mars efterföljande år.

Regelverk


Hanteringen av köldmedier regleras genom den s.k. F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser ). Fr.o.m. 2008 gäller förordning om köldmedia (Förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet ) som kompletterar den sk. F-gasförordningen. 

Senast ändrad: 2016-08-19

Läs mer
Kontakta

Rebecka Ohlson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 11 
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies