Sotenäs kommun, länk till startsidan

Eldning utomhus

När man ska elda utomhus är det viktigt att först vidta rätta åtgärder. Tänk på att gräsbränder sprider sig snabbt och kan få oanade konsekvenser.

Innan du tänder och hur du släcker:
Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.Jourhavande insatsledare:Telefon 0523-66 44 55

Är det tillåtet att elda?
Allemansrätten ger ingen rätt att göra upp eld, så innan du tänder måste du kontrollera att inte eldningsförbud råder. Är det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Elden ska vara släkt före mörkrets inbrott. Vid all eldning skall någon form av släckningsutrustning finnas tillhands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning

Släck så här:  
- Låt elden brinna ut helt.  
- Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.  
- Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Index för brandrisk

I Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.
1 = mycket liten brandrisk
2 = liten brandrisk
3 = normal brandrisk
4 = stor brandrisk
5 = mycket stor brandrisk
5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte. Brandriskprognoser finns på SMHI:s länk till annan webbplatswebbplats. Du kan även ladda ner DinSäkerhets mobila app BRANDRISK Ute, information om appen hittar du här.

Vid brandriskprognos 4, 5 och 5 E råder eldningsförbud i Sotenäs kommun. 
Här kan du läsa föreskrift om eldningsförbud.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken (ex murade, grävda och avskärmade platser).


Information om eldningsförbud i Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner
Ring: 0525-18 211Valborgsmässoeldar och Påskbrasor
Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor skall i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Tänk på att säkerhetsavståndet till byggnader för valborgsmässoeldar bör helst vara minst 50 meter.

Eldning inom detaljplanelagt område
Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan förbjuden mellan 1 juni - 31 augusti. Övrig tid får eldning av torrt trädgårdsavfall inom sådana områden ske om materialet inte kan nyttjas för kompostering samt under förutsättning att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid gällande brandföreskrifter. Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifternalänk till annan webbplats.

Eldning utanför detaljplanelagt område
Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Restriktioner
Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

Säkerhet
Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken efter som brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, ska vara:
- gräseldning 25 meter
- eldning i mindre omfattning (ca 1-2 kvm) 15 meter
- eldning i större omfattning 50 meter
- påsk och valborgsmässoeldar 50 meter

Ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och "tänk efter före". Du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen medger att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

Övrigt

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.
- Sotenäs-Tanum, 0523-66 44 55
- Tanum-Strömstad, 0526-191 12

Senast ändrad: 2016-06-03

364
Läs mer
Kontakta
Peter Bergman
Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 29
Skicka e-post till »
Tony Åsberg
Stf Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 25
Skicka e-post till»
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies