Sotenäs kommun, länk till startsidan

Smögen / Hasselösund

Smögen
Smögen omtalas första gången i slutet av 1500-talet under namnet Smögit. Uppbördslängden för kontributionen (skatteuppbörden) 1660 upptar ortnamnet Smöenn och på de första svenska landskapskartorna kallas orten Smöget. Ett sjökort från 1730-talet upptar ortnamnet Smygesund. Namnet har troligen kommit från Smögens naturliga hamn som löper som ett sund mellan två öar.

De som bosatte sig på Smögenön fick göra det på havets villkor. Möjligheterna att odla jord eller ha boskap på bete var ytterst begränsade, men mellan Smögenön och Kleven finns en mycket god naturlig hamn i sundet, som bildats i en öst-västlig spricka i urberget. På den flacka delen av stranden bakom bodarna och ångbåtsbryggan ligger den täta äldre bostadsbebyggelsen bestående av välbevarade dubbelhus på låga grunder från mitten och andra hälften av 1800-talet. Smala cementerade stigar slingrar fram mellan husen och över berghällarna. Vissa delar av bebyggelsen har nu inneslutits i kvarter, sedan sommargästerna anlagt inhägnade trädgårdar. Tidigare rörde man sig helt fritt mellan husen.

Hasselösund
Hasselösund har, som namnet anger, vuxit upp kring ett sådant sund. Ett fåtal strandsittare hade vid mitten av 1600-talet slagit sig ner invid sundet mellan Hasselön och Grindholmen. De livnärde sig troligen främst på fiske, men där fanns möjligheter att bruka jorden i dalgången söderut. Bebyggelsen bestod endast av ett fåtal bostadshus på sundets västra sida fram till senare hälften av 1800-talet. År 1869 hade flera nya bostadshus och sjöbodar tillkommit och delar av stranden hade fyllts igen. Vid slutet av 1800-talet utnyttjades ett 15-tal sjöbodar utmed sundet som salterier.

Bostadsbebyggelsen hade då vuxit ut ytterligare på de kala bergen närmast sundet. Hasselösund betraktas nu som en del av tätorten Smögen, eftersom nya bostadsområden har tillkommit på Hasselön i anslutning till den nya landsvägsbron.

Antal invånare år 2014: 1 291

Senast ändrad: 2015-12-09

Människor som flanerar på bryggan.
Läs mer
Kontakta

Succkie Gunnarsson
Projektkoordinator
Telefon: 0523-66 45 84
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies