Sotenäs kommun, länk till startsidan

Markupplåtelse

Vägledning och information kring ansökan om kommunal markupplåtelse inom Sotenäs kommun.

Markupplåtelse
Markupplåtelse handlar om att nyttja offentlig plats, t.ex. gator, torg, parker eller hamnområden, för tillfällig verksamhet. För markupplåtelse krävs polismyndighets tillstånd. Polismyndigheten kan inte lämna tillstånd till upplåtelse av offentlig plats innan den kommunala markens förvaltare gett sitt medgivande.

Kommunledningskontorets tekniska avdelning är kommunens förvaltare av kommunal mark, vilket innebär att tekniska avdelningen kan medge upplåtelse av offentlig plats till olika tillfälliga arrangemang t.ex. konserter, festivaler eller lotterikiosker.

Ordningslagen är den lagstiftning som styr hur ianspråktagandet skall gå till. Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och det begreppet innefattar mer än begreppet allmän plats, som återfinns i Plan- och Bygglagen. Detta innebär i princip att allt nyttjande av mark som antingen är allmän plats eller sådan mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver ett tillstånd för markupplåtelse av polismyndighet.

Som komplement till Ordningslagen har kommunen antagit en lokal ordningsföreskrift och en lokal torghandelsföreskrift. Genom de lokala föreskrifterna meddelas vissa ordningsregler vid användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser i Sotenäs kommun.

Allmänt
Turistkommunen Sotenäs är mycket attraktiv för tillfälliga arrangemang, försäljning, uteserveringar etc. Områden som är speciellt attraktiva är torgplatser inom de olika samhällena samt Smögens brygga. På grund av detta och de speciella förhållanden som råder sommartid är Sotenäs kommun mycket restriktiv med att upplåta offentlig plats. Detta sker främst med hänsyn till säkerhets-, ordnings- och trafikfrågor.

Ansökan
Ansökan om att få ta i anspråk offentlig platsmark skall inlämnas till polismyndigheten i Kungshamn. Av ansökan skall framgå vad arrangemanget avser t.ex.;

  • Tillfällig försäljning
  • Publika arrangemang, exempelvis idrottsarrangemang, marknader, cirkus, festivaler, ponnyridning etc
  • Uteservering
  • Lotterikiosk
  • Torghandel
  • Uppställning av fordon/container

Observera att ansökan skall kompletteras med en utförlig skiss som visar hur marken skall disponeras dvs. placering av eventuella kiosker, fordon, byggnader, skyltar, avstängningar etc. Ansökan skall lämnas till polismyndigheten, vilken i första hand bedömer utifrån ordnings-, säkerhets- och trafikaspekter.

För Sotenäs kommun är Annmarie Erlandsson tfn. 0523-66 45 54, huvudansvarig och kontaktperson för upplåtelse av kommunal mark (gator, torg, parker, naturmark etc.). Vid ansökan som dessutom omfattar någon form av mat eller alkoholutskänkning ska tillstånd sökas hos respektive handläggare, se nedan. Observera att utan beviljad markupplåtelse kan inte andra tillstånd ges.

Tänk även på att serveringstält eller andra publika tält avsedda för fler än 150 personer skall vara besiktigade och godkända ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om ansökan beviljas kommer upplåtelsen att ske i form av ett avtal mellan Sotenäs kommun och den sökande.

Senast ändrad: 2014-12-05
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies